HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 7

JPEG (Deze pagina), 633.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

|: ‘
i BIJLAGE.
l
l `
1 • ,
Prosidont Stoyn s Antwoord
1 aall
Lord Kitchonor.
To Voldo 15 Augustus, 1901.
Arm Z.Exc. Lord Krrormnna, Opporbovolhcbbor van
‘“ " Zünor Bréáscho Mdjostoiás troepen in Zmd­Afrikd.
Excollemi/io.
Ik hob do oor do ontvangst to orkonnon van U Exc’s
go­oord schrijvon d.d. 6 Augustus 1901, insluitondo do
proclamatio van donzolfdon datum. *)
Do uiot onvriondolijko toon van U Exo’s schrijvon
‘) Hot slot dozor proclamatio luidt als volgt:
Dorhalvo ik, H.H. Baron KITCHENER van Khartoum onz. onz ....
i proclamoor on maak bokond als volgt:
Allo commandanton, voldkornotton on loidors van govvapondo
troopon, in zoovorro zü burgors zgn van do v0orn1aligoBopubliokon,
on voortgaan mot zich to vorzotton togon do strüdmachton van
_ Ziino Majostoit, hotzij in do Oranjoriviorkolonio of in Transvaal of
in oonig andor dool van hot Zuid­Afrikaansch gobiod van Züno
~ Majostoit, on al do lodon van hot bostuur van don voormaligon
Oranjo-Vrijstaat on do voornialigo Zuid­Afrikaanscho Bopubliok,
¤ zullon, tonzij zü zich voor 15 Soptombor a.s. ovorgovon, voor altyd
oorbdvmori vvordon van Zuid­Afrika; do koston van hot ondorhoud
dor gozinnon van allo burgors to voldo, dio zich op don 15<l@¤ Sop-
tombor niot zullon hobbon ovorgogovon, zullon vorhaalbaar zgn
op dio burgors on ton lasto komon van hunno roorondo on onroo­
rondo goodoron in do boido koloniën.
Bi