HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 5

JPEG (Deze pagina), 675.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

Voorbericht.
Plotseling wereldberoemd geworden is ook J. C. Sivrurs,
een der helden uit den weergaloozen Boerenvrijheidsoorlog.
Schoon de jongste der leiders, staat hij bij niemand achter
in vaderlandsliefde, geestkracht en onwrikbaar vertrouwen
in de rechtvaardigheid zijner zaak. Hij is een Kaapsche
l' ‘ Hollander, zoon van een algemeen geacht lid van het
‘ Hoogerhuis in de Kolonie; zijne rechtsgeleerde studiën
voltooide hij met glans aan een Engelsche Hoogeschool.
Eerst advocaat in Kaapstad, vestigde hij zich in 1896
te Johannesburg, aangetrokken door het staatkundige en
maatschappelijke leven in de Z. A. Republiek. In Mei ’98
werd hij benoemd tot Staatsprocureur, dus tot rechts-
kundig raadsman der Regeering en hoofd van justitie en
politie, eene zeer gewichtige betrekking, die hij tot den
dag van heden met ongewone bekwaamheid heeft vervuld.
Evenals de Vrijstaatsche rechter Hnnrzoe openbaarde
hij onverwacht naast zijne rechtskundige gaven, een tot
, voor kort geheel verborgen krijgstalent. Eerst na de
inneming van Pretoria tot officier bevorderd, onderscheidde
, hij zich spoedig zoozeer, dat hem het vorige jaar, aan
P het hoofd van slechts tweehonderd Transvalers, de her-
wekking van den opstand in de Kaapkolonie werd toe-
, vertrouwd, een heldentaak die in het laatste, door het
A. N. V. uitgegeven geschrift, in vollen omvang is getoond.