HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 36

JPEG (Deze pagina), 770.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

34
r was, lieten ze hem daar liggen, en stierf hij eerst zes
i dagen daarna nadat ik zijne verklaring had doen afnemen.
§ Van vele dezer en dergelijke gevallen heb ik beeedigde ver-
klaringen doen afnemen. lk heb geen tijd, alles aan UI-IEd. ·
, mede te deelen. De oorlog ontaardt allengs in een poging
l tot uitmoording van het Afrikaansche volk. Dag naar
Z dag hoort men van gruwelen welke maar een com-
mentar vormen op die gedenkwaardige woorden van den
Hoogen Commissaris dat ,,het Afrikaanderdom moet uit- g
geroeid worden". En ten spijte van al deze provocatie
gaan wij Boeren voort op onze oude en christelijke wijze ë
§ van oorlogvoeren, vast besloten onze heilige zaak niet te be- è
T smetten met dergelijke barbaarschheden, maar onzen goeden
naam onbevlekt aan onze nakomelingschap te doen afgaan
j en de wraak te laten aan den God dien ze toekomt.
Intusschen zetten wij met onverdroten volharding en moed
den strijd steeds krachtdadiger voort. Zelfs uit de rap- T
j porten van den vijand zal UHoogEdele gezien hebben hoe
G zwaar en met welk succes er over beide Republieken
gevochten is sedert het begin van dezen zomer. In de
Kaapkolonie ook gaat onze zaak prachtig vooruit en hoop I
en vertrouw ik dat dit jaar een beslissende wending aan ;
den oorlog zal brengen. Zooals UHoogEdele uit het voor- 1
gaande zal opgemerkt hebben zijn al de plannen en maat- l E
regelen van den vijand om ons ten onder te brengen
verijdeld geworden en hebben zij ten slotte allen mede-
gewerkt ten goede voor onze zaak. Geen wonder dat wij ‘
hierin Gods Hand zien. - Die Hand welke geslacht na
geslacht zoo krachtig aan onze geschiedenis heeft gewrocht ,
en nu, langs onbekende en donkere wegen, ja door het
dal der schaduw des doods zelf, ons volkje naar een nieuw
· leven en een beter dag voert. Hem alleen zij al de eer