HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 35

JPEG (Deze pagina), 728.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

33
vangen, zal ik er niets verder over zeggen, en UHEds
B aandacht alleen verwijzen naar het krachtig antwoord
hetwelk ze aan ZHEd. Staats·President Srnviv ont-
~ lokte *).
Waar de vijand bezield is door zoodanigen geest, zal
UHEC1. gereedelijk verstaan dat de oorlog steeds meer en
meer ontaardt in wreede en wettelooze barbaarschheden.
E Burgers die gevangen worden, worden op allerhande voor-
wendsels in strijd met de wet en de waarheid veroordeeld
tot onteerende vonnissen en zelfs doodgeschoten of opge-
hangen. Misdaden waarvan zij niets afweten worden
tegen hen opgebracht en, daar zij natuurlijk zonder
-_ _ getuigen zijn, worden zij veroordeeld en koelbloedig van
i p kant gemaakt. De een wordt doodgeschoten omdat hij
I _` een huis verbrand heeft of een spoorwegbrug opgeblazen
_ zou hebben - daden die natuurlijk recht en wettig waren,
i wanneer door den vijand in de republieken gepleegd, maar
E nu onwettig, wanneer door de republieken in de kolonies
gedaan. Een ander weer wordt opgehangen omdat hij op
l order zijner officieren een kaiferspion die op geheime wijze
E binnen onze linies spionneerde, heeft doodgeschoten. In
{ vele gevallen zijn onze gewonden op de slagvelden nader-
,· hand door ons gevonden of zelfs opgegraven in een toe-
stand van vreeselijke verminking ­ de beenen en armen
i gebroken, de hoofdschedel ingeslagen enz. enz. Deze daden
_ . worden door de gewapende naturellen, bondgenooten van
` den vijand, gepleegd. Slechts een paar weken geleden
werd een gevangen Boer na een zekeren afstand te zijn
B aangejaagd, koelbloedig van achter door een Britschen soldaat
zwaar gewond. Daar zijne oppassers meenden dat hij dood

I ") Als Bijlage aan dit Rapport toegevoegd. .