HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 34

JPEG (Deze pagina), 771.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

32
Y brengen, steeds meer en meer tot onwettige, onrecht- __
vaardige en onzedelijke middelen van oorlogvoeren de K
i toevlucht neemt. De oorlogswet laat onder zekere omstan-
i digheden het toepassen van exeptioneele maatregelen toe, _
maar dan ook alleen op den grond dat zulks absoluut
noodzakelijk is om een spoedig einde aan verdere bloed-
i vergieting te maken. Zelfs deze schijn van recht wordt
j den vijand ontnomen want, zooals reeds aangetoond, zijn il
de barbaarsche en onwettige maatregels, door hem genomen,
juist bestemd den oorlog te verlengen en eventueel een
voor hem onvoordeelig einde te doen bereiken. ln stede
i van echter terug te deinzen wordt hij steeds radeloozer
en roekeloozer en neemt hij steeds meer de toevlucht Z
tot verregaand onrecht en wetteloosheid. Zoo is er een B
proclamatie gepubliceerd, waarin Boerenofiicieren bedreigd I
worden met de doodstrarï indien eenige hunner manschappen _
een misdrijf begaat; zoo is er ook een andere proclamatie i
' uitgevaardigd waarbij alle Boeren die Khaki of geel- E
kleurige kleeren dragen, summier doodgeschoten worden,
hoewel duizende onzers burgers van den eersten dag van den i
oorlog zoodanige kleeren droegen, en ik niet weet op
welke wijze de militairenautoriteiten van den vijand nu een
monopolie in deze kleur hebben verkregen. En onder deze ,
proclamaties zijn reeds vele onzer dapperste en beste
burgers koelbloedig vermoord. Dan is er weer de procla­ i
matie waaronder de officieren verbannen worden en alle E _
eigendommen der vechtende burgers geconfiskeerd worden,
een maatregel welke, in hare grove miskenning van het
internationale recht, juist zeer toepasselijk komt van het B
volk dat steeds als de hooghartige beoordeelaar van de
zeden en daden van andere volkeren is opgetreden. Daar
ze met onverschillige minachting door de Boeren is ont- fp