HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 33

JPEG (Deze pagina), 723.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

g 31
E tot zijn gewissen ondergang in geheel Zuid Afrika
i moet leiden.
Gelijk het wapenen van de Katrivierbasterts en andere
kleurlingen in den ouden tijd met de envelen daaraan
verbonden, de voortrekkers uit de Kaapkolonie verdreef,
, en dus de oorzaak werd van de stichting der Z. Afrik.
Republieken, zoo zal deze onbezonnen maatregel nog de
oorzaak worden van het verlies der Kaapkolonie voor
Engeland. De vijand zegt dat de Afrikaners in de Kaapkolonie
geen grieven hebben: hier is een grieve welke doordringt
E tot het diepste fondament in maatschappij en volks-
§_ leven; eene grieve welke eene verschrikkelijke vrees voor
F de toekomst in het leven roept, welke de diepste harts-
i tochten gaande maakt, eene grieve welke de grootste
{ misdaad bevat, die ooit tegen het blanke ras in Z.­Afrika
kan gepleegd worden. Deze zijn niet ijdele woorden; ik
ben nagenoeg door de geheele Kaapkolonie geweest, en
heb gezien welken diepen indruk het gezicht van gewapende
kleurlingen in de Engelsche kolonnes gemaakt heeft op
het gemoed van Engelsche zoowel als Afrikaander
kolonisten.
Heeft de gevangennerning der Boerenvrouwen en kinderen
de Boeren in staat gesteld den oorlog onbelemmerd voort
te zetten tot zijn natuurlijk einde, het gebruik van
è gewapende kleurlingen door den vijand is een nog fataler
i maatregel, en zal dat einde beslissend maken voor de
Kaapkolonie, zoowel als voor de Bepublieken. Op een
onderwerp gelijk dit is het echter onnoodig verder aan
UHEd. uit te weiden.
5. lk heb nu aangetoond hoe de vijand in de blinde
woede zijner onmacht om den oorlog tot een einde te