HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 32

JPEG (Deze pagina), 755.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

i eo
O.V.S. bevatten een aanmerkelijke proportie van gewapende
kleurlingen die er overal werk van maken de vreedzame
ii blanke bevolking te beleedigen en door hun pochen en
f grootpraten een zeer gegronde vrees inboezemen voor de
toekomst der blanke bevolking in Z. Afrika.
L De vijand gevoelt zelf schaam over de noodzake- {
lijkheid, welke, ten spijte van zijn beweerde verplet-
ij terende overmacht, hem nochthans dwingt, zich van
zoodanige hulp te bedienen. Daarom is het dat het van
den kant der militairen en der Britsche regeering officieel
i ontkend wordt dat er kleurlingen gewapend zijn of
h vechten, maar UHEd. kan bovenstaande als de waarheid Q
aannemen. ;`
Het is duidelijk dat de vijand oogenschijnlijk een groot j
» voordeel behaalt door het gebruiken van naturellen en kleur- j
i lingen. Het maakt den oorlog voor hem aanmerkelijk
; goedkooper en meer dragelijk voor zijn niet onuitputtelijke H
j schatkist omdat deze onkundige lieden met beloften en
zoete woorden inplaats van geld betaald worden. Ook be-
hoeven hunne gesneuvelden en gewonden niet gerapporteerd
3 te worden en wordt daardoor de onaangename indruk der
‘ casualiteitsopgaven in Engeland vermeden. Verder zijn
zij, niettegenstaande hunne groote lafhartigheid dikwijls
* uitnemende verkenners en spionnen, werk waarvoor de
{ britten bijna totaal ongeschikt zijn.
Maar dit voordeel is slechts oogenschijnlijk en wordt j
oneindig ver overtroffen door het nadeel verbonden aan
het gebruik van kleurlingen voor militaire doeleinden.
V In mijn opinie is het gebruik van gewapende kleurlingen
in den strijd tegen de Boeren de fataalste maatregel voor
, den vijand in den huidigen oorlog toegepast, daardoor
D heeft hij een stap genomen welke op den langen duur