HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 30

JPEG (Deze pagina), 766.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

«fA

ll
ti
nog fataler middel van ons te bevechten aan de hand
genomen: ik bedoel het wapenen en gebruiken van ge-
wapende naturellen. UH.Ed. zal zich nog kunnen herin-
neren met welke hooghartige minachting Lord Ronnnrs lj
onze protesten tegen het wapenen van Lmonwnns stam
en de gruwelijke moorden te Derdepoort en elders op de
Westergrens vroeg in den oorlog behandelde. Zijn voor-
beeld is maar te getrouw door zijn opvolger gevolgd.
Toen gedurende het begin van den winter van 1901 de vijand
noordwaarts drong en Nijlstroom en Pietersburg innam, ï
zond hij onder naturellen kapiteins van Wate1‘be1‘g en Zout- ‘
pansberg te ontmoeten, gaf hun geschenken en wapenen
en kort daarop volgde onverwachts de vreeselijkste moor­ ·i
den op vrouwen en kinderen en ouden van jaren sedert _
de dagen van DINGAAN en Mosnnrzknrzn. Het spijt mij dat
ik de rapporten van Generaal Bnvnns hieromtrent niet ,
voor mij heb en ik dus niet in staat ben bijzonderheden
mee te deelen, maar die bijzonderheden zijn afgrijselijk
genoeg. Tezelider tijd werden omtrent 72 vrouwen en
kinderen in Zwazieland vermoord, die voor de kolonnes
en moordbenden van Generaal Fnnnon van uit het Hooge
Veld daarheen waren gevlucht. Het is merkwaardig dat
deze moorden en misdaden gepleegd werden door naturellen-
stammen, die ons tot op het tijdstip gunstig gezind waren,
maar die door agenten van den vijand waren verleid ge- •
worden. In Zululand hebben dergelijke moorden plaats ge-
vonden, doch gelukkig op kleinere schaal. Ook SnkUkUNrs’
volk is opgestaan op aanhitsing van den vijand. Ik ver­ V
meen dat Comm.­Gen. Louis Borrrn nog in bezit is van
opgevangen rapporten waaruit blijkt dat deze misdaden
met medeweten van de agenten der Britsche Regeering
werden gepleegd. ä