HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 29

JPEG (Deze pagina), 710.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

27
‘ niet kunnen eten, en zonder brandhout zijn hetzelve
“ gaar te maken; week na week, maand na maand, jaar
na jaar daar zittende te peinzen, te verlangen, zich te
, bekommeren over den man en de zoons die misschien
reeds gesneuveld zijn; - is er ooit een tafereel van
i vreeselijker lijden voor de wereld ontrold? Het leven van
de mannen in het veld hoe zwaar ook, is heerlijk ver-
` geleken met dezen gestadigen dood hunner gevangen
dierbaren.
En toch volharden ook dezen op de wonderbaarlijkste
wijze; bijna geen brief wordt uit deze gevangeniskampen
naar de commandos doorgesmokkeld, of hij moedigt de
y mans aan om te volharden tot den dood en toch nooit
de schande van overgave op den naam en familie te
brengen. Geen wonder dat de burgers vast gelooven, dat
zulk een geest niet van den mensch maar van God is,
i en dat Hij niet er mee den spot zal drijven, maar gewis
die uitkomst zal geven waartoe Hij den geest geeft om
te volharden. Ik geloof niet dat er ooit onder de menschen
een edeler verschijnsel is gezien of een waarop de mensch-
heid zelf met meer recht trotsch kan zijn dan de Boervrouw.
Haar stille lijden is de weg naar onze onafhankelijkheid,
haar edele en heldhaftige inborst het onderpand onzer
groote toekomst.
, Wij zijn verzekerd dat UHEd. en onze andere vrienden
in het Buitenland geen middel onaangeroerd zullen laten
haar lot in de kampen meer dragelijk te maken.
4. Toen ook de mishandeling der vrouwen en kinderen
geen andere uitwerking op de Boeren had dan hen nog
harder te doen vechten en nog meer te doen volharden
in hun rechtvaardigen strijd, werd door den vijand een