HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 28

JPEG (Deze pagina), 734.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

ï

l Q
ç 26 i
E J
ofiicieren moeielijk was de burgers van hunne plaatsen ii
en families en op commando te houden, zijn zij nu bereid «
in eenig deel der wereld te gaan vechten, lafaards zijn
dappere helden geworden; mannen die nog een geheime `
gedachte hadden dat Engeland een rechtvaardig bestuur
in de Republieken zou daarstellen zijn van die gedachte ,
voor eeuwig genezen geworden; waar wij vroeger vreesden
dat op den langen duur onze dierbaren zonder voedsel zouden `
kunnen geraken en dat dus de hongersnood een nood-
wendig einde aan den oorlog mocht maken, zijn wij
nu dankbaar dat dit donker vooruizicht op onverwachte
wijze is weggeruimd. De vijand zelf zal vallen in den kuil
voor ons gedolven. ,
Het valt echter niet te ontkennen, dat deze vervol-
gingspolitiek van den vijand ons volk oneindig veel heeft
doen lijden. Nooit zal pen beschrijven wat door de heldinnen
van ons volk is geleden en uitgestaan sedert de lente N
van ieoo.
Vluchtende voor den vijand in de bosschen en bergen
van Rustenburg, Watei‘berg, Zontpansberg, Lydenburg,
Swazieland en Zululand, waar nu menig witte been ten
hemel roept tegen barbaarschen Bantu en nog barbaarscher
Brit, schuilende met hunne kleinen knie diep in het water
in het dichte riet van Schoonspruit en Kooirivier, vanwaar
zij, zooals bijv. de vrouw en kinderen van Commandant ,
WoLMAnANs van Potchefstroom met Leo­Metford en Maxim
door den vijand uitgeschoten en naar de dorpen voortge-
dreven werden; en na maanden van vergeefsche voort- `
vluchting eindelijk in de gevangeniskampen van den
vijand aangekomen, waar zij zelve krank tot den dood,
hunne kleine dierbaren ten grave dragen; honger lijdende
omdat zij het slechte vleesch en het nog slechter meel