HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 27

JPEG (Deze pagina), 740.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

‘ 25
gewerkt hadden werden zij spoedig tevreden erover, vast
V geloovende dat deze barbaarsche verwoesting juist een
middel in Gods hand was het land voor hen en hunne
, nakomelingschap te behouden door het voor den vijand
onoccupeerbaar en onhoudbaar te maken. Het gils zal weer
uit de aarde voortspruiten en op de verwoeste plaatsen zullen
weer de hartebeest huisjes verrijzen zooals in de dagen
onzer voortrekker vaderen en op den grond geheiligd door
zooveel bloed en tranen zullen wij met een ongekend
geluk en tevredenheid de vruchten des vredes plukken.
3. Toen zelfs door de verwoesting hunner plaatsen
» en eigendommen de geest der Boeren nog niet gebroken
werd, zocht en vond de vijand een nieuw folteringsmiddel
in de gevangenneming en mishandeling van vrouwen en
kinderen. Hierin dacht de vijand de kwetsbare plaats
van het volk te vinden; zelfs boven zijn land en vrijheid,
zoo dacht de vijand, bemint de Boer zijne vrouw en
kinderen; ontneem hem die en hij zal zich spoedig overgeven.
En dadelijk begon een ongekende vervolging van vrouwen
en kinderen. UHEd. weet hoe toen U nog bij ons was
die vervolging toegepast werd door alle vrouwen en
kinderen van de door den vijand geoccupeerde dorpen op
de comnnando’s af te smijten; UHEd. weet zelf welk
,, donker vooruitzicht deze handelwijze voor onze zaak
daarstelde. Eensklaps echter veranderde de vijand zijne
plannen; in zijn ijdelen waan dacht hij een nog doel-
h treffender middel te hebben gevonden, van den oorlog
spoedig te beeindigen, maar door Gods overregelende
voorzienigheid nam hij juist dat middel aan de hand,
dat het meest berekend is den Boeren de eventueele
overwinning te bezorgen. Waai‘ het vroeger voor de