HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 25

JPEG (Deze pagina), 700.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

i ze
‘ klaarblijkelijk een ijdele droom; wij zullen niet uitgeput
` zijn van alle krijgsbehoeften vóór dat de Britsche War
Ofiice uitgeput is, en dan is het haast tijd dat de oorlog
¤· ophoudt.
Uit dit alles is het duidelijk met hee min grond van
recht de vijand voorgeeft dat wij een hopeloozen strijd
voeren. Wanneer ik bedenk hoe moede en moedeloos
alle Britsche officieren en soldaten zijn, die in onze handen
vallen, hoe welgemoed en opgeruimd de Boeren vechten,
dan kom ik tot de overtuiging dat de hoop aan onzen
kant is, de hepeloesheid, ja wanhoop, aan dien van
den vijand.
~ De vijand ziet dit ook zeker duidelijk genoeg in. Daarom
is het dat hij steeds meer en meer de toevlucht neemt in
daden en handelwijzen welke eene miskenning van alle recht,
menschelijkheid en zedelijkheid zijn. Deze handelwijzen
zijn van zoo ingrijpend belang voor de geheele kwestie,
dat ik er aan een kort overzicht wensch te wijden.
I. Een van de laakbaarste handelwijzen waarop de
vijand ons bevecht is, zooals Ulêllëld. zelf weet de leugen-
taal, ik bedoel niet alleen de leugenachtige preclamaties
en kennisgevingen waarmede hij onophoudelijk getracht
heeft ons volk in de war te brengen en van zijn plicht
_ al af te rokkelen, maar ook de rapporten welke officieel
zoowel als onofficieel door de Britsche pers over de geheele
wereld verspreid worden. Hierin wordt alles verdraaid
., voorgesteld, overwinningen worden gewonnen welke in
werkelijkheid nederlagen waren, groote aantallen van
Boeren worden onophoudelijk gedood, gewond en gevangen;
de geheele krijgstoestand in Zuid­Afrika wordt zoo voor-
gesteld dat de buitenwereld en vooral het Engelsche volk