HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 24

JPEG (Deze pagina), 764.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

M
l.
.£ 22 P
vinding ons geleerd dat ieder veehtende Boer gelijk staat .
met omtrent vijf Engelsohe soldaten; zoodat de vijand ‘
een veehtmaeht van omtrent 100,000 paarderuiters moet
aanhouden ten einde zich staande te honden tegen de ,_
pl Boerenveehtmacht van 20.000 paarderuiters. De vijand
heeft dus voor de beide republieken alleen een macht van
omtrent 200.000 man noodig. Hierbij moet nu nog
Q gerekend worden over de 50.000 soldaten die noodig zijn
J, voor den opstand in de Kaapkolonie. Het is dus duidelijk
dat de vijand minstens een kwart millioen soldaten waar-
JIQ van omtrent de helft paarderuiters noodig heeft onder de
if huidige omstandigheden in Zuid­Afrika. En wanneer ik
let op het groote gevaar dat de Engelsche heerschappij in _
de Kaapkolonie bedreigt, een gevaar hetwelk de vijand
ë maar gedeeltelijk inziet en beseft, dan kom ik tot de
overtuiging dat deze ontzagelijke macht met al de onkosten
en uitgaven daaraan verbonden, nog lang zal noodig zijn
om Engeland’s ondergang in Zuid­Afrika af te weren en heel
mogelijk zelfs daarin eventueel niet zal kunnen slagen.
Niet alleen moet de vijand de onkosten verbonden aan
deze legermaeht bestrijden, de Boeren leven eveneens op
de Britsche schatkist. Al onze geweren en grof geschut, al
li onze ammunitie, onze paarden, zadels en toornen, ja ge-
2,; deeltelijk zelfs onze kleederen worden van den onuitput-
telijken voorraad van Lord Krronnnnn genomen. Dit geldt _*_`
ook in een groote mate voor ons voedsel dat onafgebroken
Y'? van den vijand wordt buit gemaakt. De Boeren gaan
bijna in geen gevecht zonder met meer ammunitie er uit _'
te komen dan zij er heen namen, ja dikwijls nemen zij
zooveel dat geheele wagenvraehten door hen weder in
brand worden gestoken. De politiek van uitroeiing en
uitputting waarvan de vijand zooveel verwacht is dus