HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 23

JPEG (Deze pagina), 741.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

1
21
F October 1900; ik ga verder en ik vraag, was onze toe-
lï stand in October 1901 zooveel slechter dan in October 1899,
dat de vijand met eenigen schijn van recht kon zeggen
k dat wij een hopeloozen strijd voeren? Zooals UH.Ed. weet
had ik veel te doen met de mobilisatie onzer burger-
machten van het begin van den oorlog af en ik was goed
bekend met de getalsterkte onzer verscheidene commando’s
in de republieken en in de kolonies; mijn opinie is dat
wij nooit meer dan 32,000 man in het veld hadden om
den vijand tegenstand te bieden. Onze getalsterkte is
dus verminderd bij omtrent 12,000 of omtrent 1/3 van
het totale getal. VVanneer echter in aanmerking genomen
h wordt dat deze 32,000 burgers van alle soorten insloten,
vele waarvan maar weinig geschikt waren voor den krijgs-
dienst, en dat er een groot gebrek aan discipline bestond,
terwijl thans de ongeveer 20,000 in het veld alle gedisci-
plineerde veteranen zijn, het uitgelezen overblijfsel van
onze vroegere legermachten, dan zal UH.Ed. geredelijk
erkennen dat onze huidige strijdmacht niet aanmerkelijk
zwakker is dan die waarmee wij den oorlog begonnen.
De vijand is wel in bezit onzer spoorwegen en hoofd-
steden, maar wat kost hem dat niet! Volgens mijne
berekening behoeft de vijand minstens 100.000 man om
de spoorwegen door de republieken en de voornaamste
dorpen ervan te bezetten. Dit cijfer wordt steeds ver-
" hoogd door het noodeloos oprichten van nieuwe lijnen van
blokhuizen en ons bedreigen der spoorwegen en dorpen
in het verre westen der Kaapkolonie. Dit is een dood
gr getal daar deze niet vechten maar alleen lijnen van
communicatie beschermen, terwijl de Boeren geene dorpen
of lijnen van communicatie beschermen en dus iedere Boer
op commando een vechtsrnan is. Verder heeft de onder-