HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 22

JPEG (Deze pagina), 732.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

l
E; zo
barbaarsche krijgspolitiek te danken. Hierop kom ik echter lç
ï later terug.
Toen Generaal nn LA Rey en ik de moeilijkheden en ,9
bezwaren in verband met het besluit der beide regeeringen
omtrent operaties in de Kaapkolonie overwogen, werd het
ons duidelijk dat wij alleromzichtigst zouden moeten
handelen. Te dien einde kwamen wij overeen, dat`ik
, eerst met eene kleine afdeeling de Kaapkolonie zou gaan
verkennen en dat hij op mijn rapport en aanbevelingen
T dan zou volgen en handelen. *)
Toen ik de republiek in het begin van dezen zomer
` verliet was de militaire toestand aldaar kortelijks als
volgt: volgens de opgaven der verscheidene officieren Mh
waren er nog minstens 20,000 burgers op commando;
It alle districten in beide republieken waren nog in ons
A, volle bezit behalve het gedeelte van het district Bloem-
fontein tusschen den spoorweg, Petrusburg en Boomplaat,
, hetwelk ik omringd vond door een cirkel van vijandelijke
0 forten en kampen. (lk trok er echter zelf zonder tegen-
i stand door). De vijand was alleen in het bezit van de
spoorwegen, dorpen en steden er langs gelegen en eenige
, andere dorpen. De groote meerderheid van dorpen hadden
!;, zij ontruimd en afgebrand. Wij hadden nog genoeg paarden,
V; genoeg ammunitie, genoeg voedsel en genoeg moed en lust
i den oorlog krachtdadig voort te zetten. l'
Het is hieruit duidelijk dat onze toestand in October
1901 veel beter van een militair oogpunt was dan in ,2,
") De order aan Genl nn LA REY om zich naar de Kaapkolonie
te begeven werd later ingetrokken, doordat Genl J. C. Srrrurs, de
schrriver van dit rapport, tot Assistent Commandant Generaal der
Z. A. Republiek, met de Kaapkolonie tot militair ressort, benoemd
was geworden.