HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 21

JPEG (Deze pagina), 754.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

19
‘ de Regeering vond ik daar ook ZHEd. Staatspresident
STEYN, Hoofd-Comdt O. R. DE WET en eenige andere
· officieren van den O. V. S. Beide regeeringen hebben toen
• te zamen met de hoofdofiicieren der beide republieken
onze zaak omstandig besproken, en namen ten slotte op
) 20 Juni te Waterval, dst. Standerton een besluit waarin
f' na uiteenzetting van beweegredenen, vastgesteld werd,
dat er geen vrede zou gemaakt worden of zelfs onder- ·
handelingen tot vrede aangeknoopt worden, dan alleen
op grond van de onafhankelijkheid der beide republieken
en de handhaving der belangen onzer koloniale onder-
steuners; en dat de strijd krachtdadig zou worden voort-
gezet totdat wij dit ons einddoel zouden bereikt hebben.
Dit besluit werd toen aan Lord Krrcnnnnn en al onze
-commando’s medegedeeld. Verder werd besloten dat wij
den strijd met meer kracht in de Kaapkolonie zouden
voeren en werd te dien einde Asst. Comdt. Generaal
J. H. DE LA REY georderd zoo spoedig doenlijk het opper-
bevel in de Kaapkolonie te gaan voeren..
Deze besluiten werden door ons geheel volk over beide
republieken met voldoening ontvangen. Hoe vurig ook de
burgers naar den vrede verlangen, en uitzien naar het
eindpaal niet zoozeer van hun eigen zwaren arbeid als van
de smarten hunner gevangen dierbaren, toch weegt de
duurzame vrijheid van hun volk, waarvoor reeds zoovele
J ` stoffelijke en persoonlijke opofferingen gebracht zijn, on-
Q eindig zwaarder bij hen dan eenige tijdelijke ellende hunner
4 families, hoe groot en smartvol die ook mogen zijn. De
` Vrijheidsgeest is inderdaad bij ons volk een hartstocht
_ geworden in den gloed waarvan alle andere neigingen,
verlangens en banden als het ware verteerd worden; en
‘ daarvoor hebben wij vooral Lord Krrcnnnnn en zijne