HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 20

JPEG (Deze pagina), 765.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

18
1 en bergen tusschen de Kaiïers en het wild gedierte. Het ‘
, veld van beide republieken was door den vijand aan brand
gestoken; zoover het oog kon zien in alle richtingen was ·r
alles zwart, zoodat het scheen alsof de natuur zelf rouw
droeg over de peillooze ellende van ons volk. Was onze
militaire positie in den winter van 1901 oneindig beter ,
dan in den winter van 1900, de maatschappelijke toestand K,
van ons volk was even oneindig slechter geworden. Het
beginsel van deze krijgspolitiek van Lord Krronnnnn was
om, niet zoozeer door directe operaties tegen de vechtende
commando’s, als indirect door den oorlog met alle geweld
op weerlooze vrouwen en kinderen te doen drukken, ons
volk tot moedeloosheid en overgave te dwingen. Meedoogen­
loos werden deze vervolgd en verdrukt opdat daardoor de
leeuwenharten nog op commando tot wanhoop mochten
gebracht worden.
‘°% Geen wonder dus dat in den loop van den winter van
1901 velen aan het weifelen geraakten en waarde begonnen
1 te hechten aan het argument van den vijand dat n.l. wij
niet zedelijk gerechtigd waren een strijd met onzekere
1 uitkomst voort te zetten ten koste van eene zoo onpeil­
bare ellende voor vrouw en kind. Zelfs eenige officieren,
° bijna tot vertwijfeling gebracht door deze onophoudelijke
toneelen van verwoesting en ellende, verzochten de
1 Regeering dringend de kwestie onzer verdere volharding
in ernstige overweging te nemen. De Regeering voldeed . J `
aan dit verzoek en riep de hoofdofiicieren der republiek
bij elkaar en maakte tegelijkertijd eene poging met UHEd. 4 4;
in communicatie te komen. Zooals UHEd. weet werd ik ,
door de Regeering afgevaardigd de correspondentie met _
UHEd. te voeren en heb ik toen getracht onze toestanden
aan UHEd. duidelijk te maken. Bij mijn terugkomst bij ‘