HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 19

JPEG (Deze pagina), 766.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

If
I 17
à leidslieden en hoofdofficieren was volkomen hersteld,
duizenden hadden weer de wapenen opgenomen, en de
j vijand was teruggedrongen naar de dorpen langs den
V spoorweg en eenige andere; aan het einde van het jaar
1900 waren de federale machten weer meester van alle
districten der beide republieken, en werd reeds een aan-
vang gemaakt onze zaak in de Kaapkolonie weer op de
been te krijgen.
Hierdoor van zijn ijdelen waan, alsof de oorlog reeds
voorbij was, bekeerd, spande de vijand onder het bestuur
van Lord KITGHENER alle krachten in, het verloren veld
te herwinnen; eerst werd onder leiding van Generaal
A · { FRENCH een poging gemaakt de westelijke districten der
` Z. A. R. welke, zooals UHEd. zich herinneren zal, onder
het militaire bestuur van Generaal DE LA REY en mij
geplaatst waren, te hernemen. Toen deze poging mislukte
werd FRENCH aan het hoofd gesteld van een groote
beweging welke ten doel had de oostelijke districten der
Z. A. B. te herwinnen en verwoesten. Een krijgspolitiek
gekenmerkt door ongehoorde wreedheid en barbaarschheid
en miskenning van de meest elementaire beginselen der
internationale oorlogswet werd toen over beide republieken
` door Lord KITCHENER toegepast; met het gevolg dat in
den winter van 1901 ons arm land en volk gebracht
waren tot een toestand van verwoesting en ellende welke
i alle beschrijving te boven gaat. Bijna alle plaatsen en
r dorpen in beide republieken waren verwoest en afgebrand;
bijna alle graan en middelen van bestaan vernield, haast
i alle levende have gedood of liever wreeddadig vermoord;
A de groote meerderheid onzer vrouwen en kinderen aten
tranenbrood in fde gevangeniskampen van den vijand; en zij
die nog op vrijen voet waren doolden meest rond in de bosschen