HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 18

JPEG (Deze pagina), 656.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

Corn;. ¥;>‘
’ 3
. ä _
a
Van Rhijnsdorp, Kaapkolonie, Januari 1902. '
ZHE. Stcmzfspresidemt S. J. P. Kane-En. l

H00gEd. Smatspresident!
1-Iiermede heb ik de eer UHEd. toe te zenden een
rapport betreffende onze zaak en toestanden in de repu-
blieken en in de Kaapkolonie. Ten einde echter UHEd.
zoover mogelijk volkomen op de hoogte onzer huidige · `S
toestanden te brengen, wensch ik een kort overzicht over
onze geheele zaak en operaties in Zuid­Afrika te geven.
Ip Voor dit doel zal het noodig zijn ietwat terug te gaan en
` te beginnen met een korte schets over onzen toestand
I gedurende den winter van laatste jaar (Mei-Sept. 1901).
UI­IEd. zal zich kunnen herinneren den gevaarlijken
toestand waarin onze zaak gedurende den winter van 1900
stond, toen de inname van Pretoria zonder eenige ver-
p dediging onzerzijds zoovele onzer burgers had doen wan- _
`_ hopen aan het beleid hunner voormannen en het slagen
V onzer zaak. Duizenden legden de wapenen af in de beide A
republieken en wij werden door den vijand teruggedrongen
in den engen oostelijken hoek der Z. A. R., terwijl Hoofd-
Oomdt. DE WET verplicht werd, met zijne commando’s den f
O. V. S. te ontruimen en naar het boschveld van Water-
berg de wijk te nemen. Met het aanbreken van den zomer
echter maakte deze hachelijke toestand plaats voor een g
geheel anderen: het vertrouwen van het volk in zijne