HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 17

JPEG (Deze pagina), 609.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

‘?` is
l Als het een misdaad is om in zelfverdediging te strijden,
Q en indien zoodanige misdaad gestraft moet worden, dan
meen ik dat Z. Britsche Maj. Regeering tevreden kan
l zijn met de vernieling van ons land, de kastijding der
` vrouwen en kinderen en met de algemeene ellende,
waarmede deze oorlog gepaard is gegaan.
. Het is in U Excfs macht, meer dan in de macht
2 van iemand anders, om er een einde aan te maken en
zoodoende dit ongelukkig werelddeel in zijn vorig geluk
te herstellen. Wij vragen geen grootmoedigheid; wij
eischen slechts rechtvaardigheid.
Ik sluit hierbij in een vertaling van dit mijn schrijven,
om te verhinderen dat door verkeerde vertaling U Exc.
W niet den juisten inhoud van mijn brief te weten kan
komen, zooals onlangs geschied is, toen een brief dien
ik aan de Regeering der Z. A. R. had geschreven en die
te Reitz in uwe handen viel, werd gepubliceerd, maar
op zoodanige wijze dat men hem bijna niet herkende;
want niet alleen werden sommige plaatsen niet vertaald,
maar zinnen werden ingelascht die nooit werden geschreven,
zoodat aan den brief een geheel verkeerde beteekenis werd
gegeven.
E Ik heb de eer te zijn enz.
M. T. STEYN,
A Staats­President O. V. S.

l
z

1
I