HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 16

JPEG (Deze pagina), 739.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

zik
14 "
l het Parlement is gedaan, is een laster die ons minder
kwaad doet dan den lasteraar en die - ik ben er zeker l
, van ­- nimmer U.Exc.’s goedkeuring kan wegdragen. ,
Wat de proclamatie nu zelf betreft, ik kan u de ver-
j zekering geven dat zij, mij aangaande, geen verandering
zal maken om mijn plicht, zooals mijn geweten en niet
l zooals mijn vijand mij dien voorschrijft, tot het einde ge-
trouw te vervullen. Ons land is geruineerd, onze huizen _
en haarden zijn verwoest, ons vee weggevoerd of bij dui-
zenden doodgeslagen, onze vrouwen en kinderen zijn door
troepen of gewapende kaffers gevangen, beleedigd en weg-
genomen, en vele honderden hebben reeds hun leven opge-
offerd voor de vrijheid van hun vaderland. Zullen dan t
nu ontrouw kunnen worden aan die honderden dooden vv
en gevangenen die, op onze standvastigheid vertrouwende,
hun leven en vrijheid veil hadden voor het vaderland?
~‘ Zullen wij dan nu kunnen terugdeinzen van onzen plicht,
waar onze personen bedreigd worden met verbanning?
’ Of ontrouw worden in ons geloof op een rechtvaardigen
God, die ons tot nog toe zoo wonderbaarlijk heeft in stand
gehouden? ik ben overtuigd dat, als wij zulks zullen
doen, wij niet alleen door U.EXc. en elk ander eerlijk man, _
maar door ons zelven veracht zouden worden.
Ik wil eindigen met U Exo. de verzekering te geven
dat niemand meer begeerig is dan ik om den vrede hersteld L
te zien, en ben ik derhalve gereed U Exc. ter eeniger
tijde te ontmoeten om met U EXC. termen te bespreken
waarop vrede kan worden bewerkstelligd; maar om U Exc.
niet te misleiden, moet ik zeggen dat bij ons geen vrede
aanneembaar zal zijn waarbij de onafhankelijkheid der
beide Republieken en de belangen der Koloniale broeders l
die bij ons zijn aangesloten, niet gehandhaafd worden.

l
X