HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 15

JPEG (Deze pagina), 760.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

n
l
ä

" ia
K zijn, en zullen wij ook maar trachten om zonder hen voort
te gaan.
m Wat de 74,000 vrouwen en kinderen betreft die, zooals
C >U.EXc. beweert, in de kampen worden onderhouden, komt
het mij voor dat U.EXc. niet moet weten op welke gru-
, welijke wijze die arme weerloozen door uwe troepen van
hunne huizen werden weggevoerd, terwijl al hun have
T` en goed door die troepen werden vernield, ja zoo zelfs
dat die arme, onschuldige slachtoffers van den oorlog in
alle weer en wind, nacht en dag, voortvluchtten wanneer
een vijandelijk leger aankomt, om toch niet in handen van
den vijand te vallen, en hebben U.Exc.’s troepen zich niet
_, ontzien om op die hulpeloozen met grof geschut en klein
k l' geweer te schieten om ze in handen te krijgen, niettegen-
staande U.Exc.’s troepen wisten dat het slechts vrouwen
en kinderen waren. Dit had tengevolge dat menig vrouw
en kind gedood of gewond werd, zooals b.v. nog onlangs
op 6 Juni te Graspan, nabij Reitz gebeurd is, alwaar een
vrouwenlager, en niet een convooi, zooals aan U gerap-
porteerd, door uwe troepen gevangen genomen werd en
weer door ons ontzet, terwijl uwe troepen achter die
vrouwen schuiling namen; en toen uwe versterkingen
5 aankwamen schoten zij met grof geschut en klein geweer
op het vrouwenlager. Ik kan honderden gevallen van dien
g aard opnoemen, doch ik acht het niet noodig, want als
U.Exc. de moeite wilt nemen om eenigen waarheid liefheb-
benden soldaat er naar te vragen, dan zal deze mijn be-
weringen moeten bevestigen. Om te zeggen dat zij in
kampen zijn met hun vrijen wil is in strijd met de feiten
Z en om te beweren dat die vrouwen naar de kampen wer-
den gebracht omdat de boeren geweigerd hebben voor het
onderhoud hunner families te zorgen, zooals onlangs in

I
i