HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 14

JPEG (Deze pagina), 770.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

j
r l
r
`
12 Jr
oogpunt beschouwt, dan zal U Exo. moeten erkennen dat K
onze zaak in het laatste jaar, niettegenstaande de geweldige
overmacht die tegen ons gebracht is, verbazend vooruit is m
j gegaan en dat er van hopeloosheid geen sprake kan zijn; C
r en dus, indien uwe proclamatie daarop gebaseerd is, dan
i heeft zij nu minder recht dan een jaar geleden. Het spijt
j mij dat ik iets moet schrijven dat op bluffen gelijkt, doch I
j de bewering in U Excfs proclamatie brengt mij ertoe.
Om nu over te gaan tot de 35.000 man, die U Exc.
beweert in handen te hebben, is het mij moeilijk iets te
zeggen wat het getal betreft. Echter wil ik dit zeggen
dat, behalve de mannen die of verleid zijn geworden van
hun verplichtingen tegenover hun Regeering door procla­ _,
maties van uw voorganger, of die door een geest van ver- ‘ Y'
raad of om andere reden tot den vijand zijn overgegaan,
en die, Gode zij dank, betrekkelijk weinig in getal zijn,
_ dat getal voor de rest bestaat uit burgers die eerlijk krijgs-
gevangen zijn genomen en nog als zulks gehouden worden,
. of uit oude, ziekelijke mannen en jonge zoons, die niet
dienstplichtig waren en die met geweld door U Excfs
troepen van hunne plaatsen werden weggehaald en tegen
hun zin en wil in kampen worden opgesloten. Om dus
te beweren dat de personen, onder de twee laatste hoofden ,V
vallende, vredevol daar verblijf houden, is niet in ernst
aan te nemen. Ik kan met waarheid verklaren dat, behalve j
de krijgsgevangenen en de weinigen die overgeloopen zijn j
naar den vijand, de overgroote meerderheid der burgers
nog onder de wapenen staat. Wat betreft degenen die
overloopen ­- wat haast niet meer gebeurt - kan ik
alleen zeggen dat onze ondervinding daarin niet alleen Z
staat, maar de geschiedenis toont ons dat in alle vrijheids­ ‘
oorlogen, zooals van N. Amerika en andere, er dezulken

I
i