HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 13

JPEG (Deze pagina), 741.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

" [ ll
geleden, na de overgave van Genl Pa1NsLoo, vergelijken.
Een jaar geleden was de Kaapkolonie geheel rustig en
, vrij van onze commando’s. De O. V. S. was bijna geheel
in uwe handen, niet alleen de hoofdsteden, andere dorpen
en spoorlijnen, maar ook het geheele land, behalve daar
waar Comdt Hnksisaonk met zijn commando was. In de
· Z. A. R. was het bijna evenzoo gesteld. Zij was bijna
[ geheel in uwe handen, behalve daar waar het commando
j van Genl Dn LA HEY was en Genl. Borrm met de zijnen
achter in het Boschveld stond. I-loe staan de zaken heden?
De Kaapkolonie is, zoo te zeggen, overtrokken met onze
commando’s en deze zijn werkelijk in tijdelijk bezit van
het grootste gedeelte der Kaapkolonie en trekken daar
< > rond zooals zij verkiezen; en bovendien sluiten nog voort-
A durend vele van onze stamgenooten zich bij ons aan, zich
1 alzoo verzettende tegen het gruwelijk onrecht dat den
Republieken wordt aangedaan. En in den O. V. S. erken
ik volgaarne dat U Exc. in het bezit is van de hoofdstad,
' spoorwegen en weinige andere dorpen niet aan de spoor-
wegen gelegen, maar dat is ook alles wat U Exc. bezit.
De geheele O. V. S., uitgezonderd het bovengenoemde, is
in ons bezit. In de meeste van onze steden zijn door ons
A Landdrosten aangesteld, en waar de steden niet in ons
bezit zijn, werden er Landdrosten in het district aangesteld.
, Orde en recht worden dus door ons en niet door U Exc. ge-
handhaafd in den O. V. S. In de Transvaal is het evenzoo
gesteld. Ook daar worden magistraatspersonen aangesteld
door de Regeering der Z. A. R. en derhalve gezorgd voor
Y recht en orde.
Het zij mij dus vergund te zeggen dat Uwer Exc.
jurisdictie zich slechts zoo ver uitstrekt als uwe kanonnen
‘ kunnen reiken. Als U Exc. de zaken van uit een militair