HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 11

JPEG (Deze pagina), 738.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

9
_ gram werd tot mijn leedwezen nooit ten volle overgetele
J grafeerd. In plaats van mijn telegram te beantwoorden,
® . werden er gedurig troepen van alle oorden der wereld
· aangevoerd en samengepakt, niet alleen op de grenzen
der Z. A. R. maar ook van den tot nog toe bevrienden
‘ Oranje Vrijstaat, en toen de Z. A. R. zag dat het Engeland
niet te doen was om beweerde grieven te herstellen, die
·- nu van alle kanten erkend worden nooit bestaan te hebben
[ maar wel om de Republi.eken hare onafhankelijkheid te
i ontnemen, heeft zij de Britsche Regeering verzocht de
§ troepen aan hare grenzen weg te nemen en alle disputen
i aan arbitrage te onderwerpen. Dit geschiedde omtrent
drie weken nadat de Britsche Regeering haar het ultimatum
{ " had aangezegd en omtrent een maand nadat de Vrijstaatsche
Regeering een telegram van den Britschen Hoogen Com-
missaris had ontvangen haar vragende om neutraal te
blijven, dus duidelijk te kennen gevende dat de Britsche
Regeering van plan was oorlog te maken met de Z. A. R.
Dit telegram werd gezonden aan den Oranje Vrijstaat,
terwijl men wist dat de O. V. een defensief verbond had
met de Zuster­republiek, sedert 1889. Toen de Z. A. R.
besloot hare grenzen te verdedigen tegen de vijanden die
daar in de nabijheid stonden, was ik verplicht een der
pijnlijkste stappen te nemen n.l. de banden van vriend-
j schap dief er tusschen ons en de Britsche Regeering
F bestonden, te breken, en getrouw te blijven aan het
verbond met onze Zusterrepubliek.
1 Dat wij volkomen recht hadden in onze beschouwingen
dat de Britsche Regeering besloten had de twee Repu-
blieken uit te veegen, is sedert het uitbreken van den
oorlog duidelijk gebleken, niet alleen uit dokumenten die
in onze handen vielen en zichtbaar aantoonden dat sedert
l