HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 10

JPEG (Deze pagina), 769.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

8 '.‘
to halon om aan do oisohon van Haror Britsoho Majostoit’s
Rogooring to voldoon ton oindo zoodoondo don vrodo voor Ei
Zuid­Afrika to bovvaron. Ik dood dit, niot omdat ik E
bosohouvvdo dat do Britsoho Rogooring rooht had zulko _.
oisohon to doon, maar sloohts om bloodvorgioton to voor-
komon. Toon do Britsoho Rogooring nog niot tovrodon · E
was, ging do Z. A. R. voort conoossio op oonoossio to
govon aan stoods vormoorclorondo oisohon, totdat uitoindolijk
Haror Britsoho Maj. Rogooring oon voorstol maakto om [
do vvot omtront stomrooht aan oon Engolsoh­Transvaalscho
commissio to ondorvvorpon. Op vorzook van don Britsohon
Agont in do Z. A. R. Word oorst oon voorstol door do l
Z. A. R. gomaakt dat vool moor aan do oisohon van don
Britsohon Hoogon Commissaris voldood. Toon dit voorstol < `>
niot door Haror Britsoho Maj. Rogooring Word aangonomon ä
maar vordoro oisohon gostold vvordon, on do Z. A. R.
diontongovolgo haar voorstol torugtrok on aan Haror A
Britsoho Maj. Rogooring sohroof dat, zij gorood was om i
V Haar voorstol om do vvot aan oon oommissio to ondor­
vvorpon aan to nomon, hoort do Britsoho Rogooring allo
oorrospondontio gosloton on aan do Z. A. R. gosohrovon
dat zij lator Haar oisohon zou stollon, orj in andoro
vvoordon, do Britsoho Rogooring hooft toon aan do Z. A. R.
oon ultimatum aangozogd on word klaarblijkolijk alloon
toruggohoudon om don oorlog to looginnon, omdat Haro 1
troopon nog niot allo in Zuid­Afrika goland vvaron. Do
Rogooring van don Oranjo Vrijstaat is toon vvodor in do rl
bros gosprongon ton oindo nog op hot laatst to traohton
don oorlog to vorhindoron on hooft door don Britsohon E
Hoogon Commissaris diroot aan do Britsoho Rogooring 1
gotolografoord om Haar in konnis to stollon mot do oisohon,
wolko togon do Z. A. R. vvordon voorgonomon. Dit tolo~ 3
2