HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 9

JPEG (Deze pagina), 596.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

7
Hierdoor zal weldra schaarschte komen aan Specie en met
haar het zoo gehate agio op klinkende munt.
20. De Surinaamsche Bank disconteert in de Kolonie wis-
sels tegen 9 a 10 pCt. 1).
Wederom eene groote faciliteit (Fl) voor Handel en Nij-
verheid, waarom zij, die niet in de treurige noodzakelijkheid
zijn zich tot de bank te wenden, af keerig zijn van hare
operaties.
ij _ Sjxmpmf/lie áesmaá sáeliég ,,vzie¢".
Het gevolg van deze operaties is: belemmering van Han-
del en Landbouw en geleidelijke achteruitgang van financiën.
jl De directie immers dient te begrijpen, dat (l001' afgifte
jj van wissels à. pari of tot een koers geëvenredigd naar de
kosten van vervoer van Specie, de uitvoer hiervan wordt te-
gengehouden; dat het van het grootste belang is voor eene
Bank (te meer in eene verwijderde Kolonie, die alléén ter
zee gemeenschap heeft met andere plaatsen) om zooveel mo-
j gelijk den uitvoer van klinkende munt tegen te gaan ; dat
lj door het niet te hoog opvoeren van den rentetax alle bron-
nen van Nijverheid wo1·den gevoed. Immers. zouden bij eene
j matige 1·ente, weldra kassiers kantoren of andere financiële
«· inrigtingen verschijnen, die tegen eene matige provisie een
klein crediet openden aan kleine industriëlen. de Hoofd-
bank zouden zij dan op hunne beurt gebruik maken van het hun
toegestane crediet en de wissel- of orde1·briefjes herdisconteren.
Het regt van uitgifte van bankbiljetten is voorwaar eene
voor den Handel hoogst gewigtige zaak. Eene bank - dit
1) De Javasche Bank noteerde d.d. 16 Junij l.l. Proxnessen disconto 5 pCt.
Vendu acceptatiën 4I/2 pCt. (Zie Handelsblad dd. 4 Augustus ll.)