HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 8

JPEG (Deze pagina), 629.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

G
Zal de lnnnigratiekas (welker vestiging ik zoo vurig wensch)
de Kolonie terugvoeren tot hare vroegere welvaart?
Deze vraag zoude ik - hoe gaarne ·ook ­­·· niet onvoor· i
waardelijk bevestigend kunnen beantwoorden.
Nog meer word ik in twijfel versterkt, wanneer ik
de resultaten naga van verschillende maatschappijen, die ·-
van tijd tot tijd opgerigt om Suriname te helpen ­-·- slechts
gestrekt hebben tot
l". groot nadeel van de lngezetenen,
20. discrediet van de Kolonie.
Ik zal echter het doode verleden in vrede laten rusten,
en mij tot het heden bepalen.
Vestigen wij de aandacht op de Surinaamsohe Bank.
Opgerigt, om -­ zoo als het heette -­ Handel en Land- `
bouw WGd81' op te beuren, bereidt deze bank eene rustpäaats,
waa1·op Suriname den laatsten ·snik zal geven, wanneer niet
spoedig hulp komt opdagen. Ik zal twee van hare operaties
noemen.
. 10. geeft tot den koers van 101*/2 pCt. wissels af op jj
Amsterdam, betaalbaar 3 maanden na zigt. Deze wissels kan
men gemakshalve (P!) bij de Hoofddirectie (de betrokkene j
partij) diseonteren thans tegen 4*/2 pGt. (Het disconto ­de ~«
; Nederlandsche Bank staat op 31/2 pUt.)
l Het is niet rnbekend, dat men met zeilschepen, tegen
§ betaling van */4 pGt. voor vracht en l pCt. premie voor
f zeegevaar, specie van Suriname naar Nederland kan venzenden. ’
Het gevolg hiervan is: uitvoer van eene massa klinkende
munt uit de Kolonie, hoofdzakelijk door gezagvoerders en
opvarenden van koopvaardijschepen, die een niet onbelang-
rijken handel op Suriname drijven.