HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 7

JPEG (Deze pagina), 622.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

g,
5
I hebbende `wet aangenomen, en vergis ik 1nij niet, naar Ne-
derland opgezonden, om de goedkeuring van Regering en
· Wetgevende Magt te erlangen.
In hoofdtrekken komt de bedoelde Wet hierop neder:
,,De Kolonie gaat onder waarborg van den Staat eene
leening aa11 van f 2*/Q millioen, rentende 5 pCt. ’s jaars.
I Deze leening wordt gedelgd in 4 termijnen, de eerste ver-
vallende 10 jaren na dagteekening der Obligatiën, de overige
termijnen om de 5 jaren, zoodanig dat binnen 25 jaren al
de schuldbrieven zijn ingetrokken. Het Bestuur der Kolonie
mag de aflossing vervroegen. De Kolonie geeft den Staat -­
onder anderen door heffing van belastingen ten behoeve van
de Immigratiekas - zekerheid voor de rigtige nakoming
harer verpligtingen. Van de gelden voortvloeijende uit deze
leening zal eene Surinaamsehe Immigratiekas worden opge-
rigt, die ­-­- onder oppertoezigt van den Gouverneur en be-
heerd door Ambtenaren door hem benoemd ­- uitsluitend
zal strekken, om de Immigratie te bevorderen. De Immigra-
tiekas zal zich belasten met den aanvoer van Immigranten.
Voor het bedrag der kosten van dezen aanvoer wordt den
solieden Planter (die eigendommen in de kolonie bezit) voor
­ hoogstens de helft der waarde van -- en onder verband
van le. hypotheek op zijn effect een crediet verleend, weder
opeisehbaar binnen 5 jaren in 4; termijnen, met eene jaar-
lijksohe rente van 6 pCt. De Gouverneur heeft de bevoegd-
‘ heid immer een waakzaam oog te houden op de verbonden
effecten en bij eene eventuele vermindering der waarde, het
‘ geheele door den Planter verschuldigde bedrag op te eischen.
e
i
l