HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 6

JPEG (Deze pagina), 620.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

4
Immers de uitvoer van producten bedroeg in: t
Sun<En.. KAKAO. Korru. Knromv,
1865 15,600,000 660,000 237,000 340,000
, 1866 18,550,000 910,000 28,000 220,000 (N
1867 21,160,000 1,010,000 18,000 180,000 j U
1868 22,590,000 1,300,000 41,000 520,000
De verspreiding der bevolking over de geheele Kolonie i
vereischt groote uitgaven, om zoowel beheer als contröle te
kunnen uitoefenen. Met dezelfde sommen gelds zoude men
eene veel grootere bevolking kunnen besturen.
Bij eene voldoende vermeerdering van werkkrachten zoude
de Kolonie zelve in hare huishouding kunnen voorzien en
l Nederland zoo geene batige saldo’s opbrengen, het ten minste
verschoonen van de subsidiën, die _jaa1·lijks verscheidene ton-
nen gouds bedragen. .
j Heeft men jaren lang in de Kolonie middelen beraamd
om de hatelijke subsidiën van het' Moederland te doen ver-
dwijnen, de wijze Me Suriname productief kon gemaakt wor-
den, bleef de ,,question brulante."
Nu is het vraagstuk opgelost.
Men begrijpt teregt, dat eene Kolonie, wil zij welvaart
genieten, producten moet leveren. .
Scheepvaart en Handel zijn hiervan afhankelijk.
Algemeen houdt men zich overtuigd, dat de Kolonie tot
l hare vroegere welvaart kan geleid worden door gestadigen
aanvoer van Immigranten, doo1· tusschenkomst de1· Regering.
Op deze wijze wordt den Planter de gelegenheid geopend
op de minst kostbare wijze werkvolk op zijne Plantage te ‘
bekomen.
Reeds is doo1· de Koloniale Staten eene hierop betrekking H
· i
g l