HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 5

JPEG (Deze pagina), 489.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

j
l
A Het is voorzeker: een groote troost voor Suriname in zijne
zoo regtmatige vrees voor geheelen ondergang, een lichtstraal
te zien doorbreken uit den dikken nevel.
ln de Kamer van Vertegenwoordiging hebben eenige stem-
men zich in het belang de1· Kolonie doen hooren, de pers
wijdt eenige artikelen aan hare belangen, en van vele zijden
begint de vraag te rijzen, ,,of Nederland wel voordeel zoude
kunnen trekken van Suriname.”
Deze Kolonie, weleer zoo welvarend, heeft eene opper-
vlakte van 2800 Q geogr. mi_jlen.
Men kan gerust aannemen, dat slechts het U200 gedeelte
`L. bebouwd wordt.
Hare bevolking bedraagt circa 51,000 zielen, ongerekend
de Indianen en Boschnegers, wier aantal men inoeijelijk kan
gissen.
Y’Vanneer men denkt aan de groote spanning, waarin Sn-
riname vóór de Emancipatie der slaven verkeerde, wanneer
men in aanmerking neemt den plotselingen stilstand van
vele fabrieken aa de opheiiing der slavernij, dan zijn de
resultaten der vier laatste jaren waarlijk verrassend tc noeinen.
r