HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 13

JPEG (Deze pagina), 568.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

l
1
j ll
` Daarom eischen zij van allen eene belasting ten behoeve
l j van de lininigratiekas. Niet ééne stem doet zich tegen deze
j nieuwe belasting hooren; integendeel, allen zullen met dank-
baarheid hun otter brengen.
j Sommigen in Nederland willen, dat de kolonie zelve zich
uit den benarden toestand zal helpen, en schreeuwen over
j de inillioenen, besteed ten koste van de Emancipatie.
j Toen de opheffing der slavernij in 1563 werd afgekondigd
l kwain er een plotselinge stilstand in alle takken van nijverheid.
De Negers in het woord ,,vrijheid" niet anders lezende
` dan? ,,vrij van arbeid" verlieten bij massa's de Plantages,
terwijl de weinigen -­ die er bleven -« bf heel weinig, of
j in het geheel niet werkten.
j Vele fabrieken moesten dientengevolge het werk staken.
Credieteuren (meest allen in Nederland) legden beslag op
de onteigeningsgelden.
Vele eigenaren in Nederland - voor het ergste beducht -­
gaven last tot oniniddellijken verkoop van hunne Plantages.
Deze stilstand (achteruitgang) van zaken, gepaard met ver-
huizing van kapitaal en waardeverniindering van eigendoin·
men, bragt eene moedeloosheid inede, die aan wanhoop grensde.
Schoone en kort te voren nog bloeijende Plantages zag
men tegen ongehoord lage prijzen verkoopen.
Met leede oogen zagen de Surinamers de weleer zoo schoone
l en vruchtbare gronden in wildernissen herschapen.
l Overtuigd dat door tusschenkomst van de Regering veel
kan verbeterd worden, blijft men van deze zijde des Oceaans
j hulp afwachten.
j Het is hier de plaats ­- en ook mijne bedoeling ­­-
niet, om de verschrikkelijke uitkomsten van eene Emancipa-