HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 12

JPEG (Deze pagina), 647.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

l
r jg 2
zaak wil maken, zouden, dunkt mij, de aanvragen van erediet i
beter te huis behooren bij de koloniale Staten, die dergelijke j
j aanvragen na de uitgebragte rapporten der Commissie be- ij i
doeld bi_j art. ll) in stemming kunnen brengen en naar het l
hun geraden voorkomt, verleenen of weigeren. j
De tegenwoordige Gouverneur van Suriname staat bekend
als regtvaardig, opregt en eerlijk. Voor het oogenblik zoude
ik het haast misdadig noemen te denken aan oneerlijke uit~ j
voering der wet.
Maar, wat zal ehm gebeuren, wanneer in den loop der tijden
eens een Landvoogd in Suriname komt , die kleingeestig genoeg -
is om gehoor te geven aan kuiperijen en kruiperijen en dien-
tengevolge fabuleuze eredieten verleent aan insoliede en laffe
egoistische vleijers, terwijl hij alle hulp weigert aan den eerlij-
ken planter, die ­- ofschoon soliede - de kunst niet verstaat
om ’s Landvoogds kleingeestigheid te streelen? Spoedig zoude l
alsdan het kapitaal verdwenen zijn en de lmmigratiekas ge-
strekt hebben tot het verrijken van eenige lntriganten en
tortuinzoekers. De Staat zoude genoopt zijn uit eigen middelen
den aandeelhouder en kapitaal èn renten te betalen, terwijl
Landbouw en Handel in Suriname de kop werd ingedrukt.
Moge de Regering in tijds de middelen beramen, om der-
gelijke misbruiken te voorkomen en een waakzaam oog hou-
den op de operaties, zoowel van de Surinaamsche Bank als
van de gewensehte lmmigratiekas, en van beiden eisehen t
eene eerlijke uitvoering van hare programma’s!
Met diepe kennis van koloniale zaken zijn de verordenin-
gen ter bevordering der Immigratie zamengesteld.
'l`eregt begrijpen de ontwerpers, dat niet alléén de Plan-
ter, maar de geheele Kolonie daarbij wel zal varen.
t
Y