HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 11

JPEG (Deze pagina), 614.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

9
r
En nu over de Immigratiekas. ·
1 Art. 144 van de ontworpen verordening zegt: ,,Door de
Commissie, waarvan de Leden door den Gouverneur wo1·den
L benoemd en beëedi d zal een naauwkeurir onderzoek worden
. ’ 5
l ingesteld of genoegzame waarborgen worden aangeboden voor
l eene ri ·ti e betalin or die wize bi` art. 16 1 voor resehreven
Q g gb
“ van de kosten voor den aanvoer der aangevraagde 1mmigranten.
Deze Commissie zal een sehriftelik ranort van hare be-
.1
g vindingen bij den Gouverneur indienen. De kosten aan de
1 werkzaamheden dezer Commissie verbonden, zullen volgens
t een tarief vast te stellen bij koloniale verordening komen ten
· laste van den aanvrager.
Art. 15 luidt: , De Gouverneur zal na het rai Jort der
J
Commissie het aanzoek om erediet toestaan of weigeren naar
kl J
r; het hem eraden zal voorkomen. Hi` zal van zine beschik-
, 3 J .
kin ‘ aan den verzoeker terstond kennis geven die ingeval
S in » e
` van weigering alsnog bevoegd is tot de aanvrage van 1mmi­
granten, tegen betaling der kosten op de wijze als bi_j art.
s . . .
* 1 1 9) is voorgeschreven, onverminderd de bepaling van art. 7 3)."
j Deze artikelen bewijzen, dat den Gouverneur eene opper-
magt wordt geschonken, om zonder eenige verantwoordelijk-
heid over de lmmigratiekas te beschikken.
Aan ezien men van de 1mmï ratiekas eene ZlllV€1' koloniale
S
Q 1) Art. 16 verleent voor het bedrag der kosten van aanvoer van Immigran-
l ten den solieden Planter een crediet, invorderbaar binnen 5 jaren, met cenc
j jaarlijksche rente van 6 pCt., onder verband van 1e. hypotheek op zijne bezitting.
V 2 l)it artikel beveelt on1niddelli'ke stortin in de Inimivratiekas van het be-
.1 g ze
_ drag van alle kosten gemaakt voor den aanvoer van de gevraagde Immigranten
j 3) Art. 7 zegt, dat de Gouverneur zal kunnen vorderen, dat bij de aanvrage
l zekerheid gesteld worde door hem te bepalen voor de kosten van aanvoer van
de gevraagde Immigranten.