HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 10

JPEG (Deze pagina), 652.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

8
E
voorregt genietende -­ is verpligt te erkennen, dat het haar
niet is verleend, uitsluitend om zich te verrijken, maar om
j over het geheele land den weldadigen invloed van zulk eene
gunst te verspreiden. Door de uitgifte van Bankbiljetten
verre boven haar ,,efl`eetief kapitaal," wordt zij in de gele-
*3 genheid gesteld ook renten te trekken van een ,,fietief kapi-
taal," een kapitaal dat in wezenlijkheid niet bestaat. ‘ il
Moet dit voorregt strekken tot begunstiging van oprigters
c. s., dan mag men zulks het grootste onregt noemen; moet 9
deze gunst strekken tot algemeene welvaart, dan is men ook
allezins geregtigd eene ,,€B7‘Züd76 mtv0e¢·img" te vorderen. l
Men zal misschien vragen, welk verband er bestaat tus- ‘
sehen de Surinaamsehe Bank en de nu ontworpen Immigra-
tiekas. 1
De seherpzinnige zal het grootste verschil kunnen aantoonen.
De diepdenkende ziet in beiden de levensvraag voor Suriname.
zal vragen of men niet allerlei kunstmiddelen heeft `
gebruikt om in Nederland mannen te vinden, onder wier
vlag men veilig in zee kon steken, en of men niet alles
heeft aangewend, om de Regering te bewegen, hare goed-
keuring en de vele voorregten te schenken aan de Suri-
naamselie Bank. l
Q Heeft men zoowel de Regering als het groote publiek
niet willen overtuigen, dat eene Bank het ,,éémIge" red1nid­ T
del zoude wezen voor Suriname en ailcm eene Bank de
Kolonie kon terug voeren tot hare vroegere welvaart?
VVanneer men heden v1·aagt naar de resultaten, dan ligt
l het antwoord voor de hand: ,,Hooge tractementen voor Di-
reeteuren, en zeer matige renten voor aandeelhouders, dit alles
l ten koste van de Surinaamsche lndustriëlen en handelaars?