HomeZomergroenPagina 70

JPEG (Deze pagina), 545.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

( """""`”"'" '`` "" ·
62

Hun werk was de allersolioonste taak;
Maar ‘t lüden van natuurgenooten,
Maar °t schuldloos bloed door u vergoten
Schreit nog om wraak!
De moordende eigenbaat, die °t kruis ten schand-
(merk maakte,
l De wrevle hovaardij, wier hart van heerschzucht ·
(blaakte, (
Verüdelden uw trots, uw hoop;
De vloek, op ”t voorhoofd u geschreven, (
WVerd door geen eeuwen weggewreven; l
U trof des hemels vloek, de smaad van gansch v
(Euroop. A
Uw grootheid werd uw straf, de magt, die gij (_
(begeerde, l
Verkeerde in onmagt, en een onuitbluschbaar vuur,
Dat in zgn laaüen gloed uw levenskracht verteerde,
Volvoerde ’t hoog bestel van ’t eeuwig Albestuur. A
Bä iedren stouten tred werd uw vermogen zwakker _
i `t Rampzalig bijgeloof, als Wachter van Uw huis,
l Schudde in verblinde drift de sluimrend` ijver wakker
i En °t licht der waarheid streed met Uw omne-
iï (veld kruis.
Al noemde uw hovaardij de pogingen vermetel,
Waardoor ’t verdrukte volk zijn ketenen verbrak; _
( Al schraagde ’t Vaticaan uw waggelenden zetel, l
il
E; t