HomeZomergroenPagina 69

JPEG (Deze pagina), 524.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

cil
1 Toen stak de Füälll klaroen en deed de glorie SC112lllG1ï
Van °t oppermagtig Rijk, welks väand was gevallen,
E11 11eel ’t verbaasde Euroop stemde in dien lof'-
1 (toon meê.
De roem ontzwol den grens der weer herwonnen’
(boorden,
Ontvlood op ’t zeekasteel die heerlijk bloeüende
, (oorden
En droeg den standaard op de maagdelüke zee.
Een nieuwe Wereld b1o11k voor de opgehelderde oogen,
Eene andre schepping scheen voltooid,
2 En als het schittrend 10011 va11 meer dan menschlük
(pogen
1 VVerd Spanjes Libaard in Amerika ontplooid.
1 O Mogt geen bloed den lauwer smetten,
1 Roemruchtig Spanje! dien u de aard heeft toege-
(dacht;
Werd niet de dag vervloekt door ”t waardig nage-
{slacht,
1 Waarop ge uw §z’ren voet in ”t Paradüs kwaamt
(zetten
Waar de onschuld, onbewust van eigen waarde en
(kracht,
Zich argloos u ten offer bragt:
Dan zou de lofspraak u vergoden;
Uw priesters waren hemelboden