HomeAdressen uit Midden-Java, betreffende de cultuurwetPagina 9

JPEG (Deze pagina), 676.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 11.33 MB

A
s
jl ll 3 l
Slaan wü het oog op die bepalingen van het ontwerp, welke
de toekomst der Europesehe industrie direct betreffen, dan er-
i kennen wij ook in dit opzigt vooruitgang. lVel zün wü teleur-
gesteld in onze verwachting, dat haar de mogelijkheid zou wor-
den geopend, om worsten grond in eigendom te verkrijgen. XVQ
lj erkennen echter, dat het zakelijk regt van erfpacht, voor nage-
Q noeg een eeuw toegestaan, reeds als onvergelgkelijk heehter
' grondslag moet worden. beschouwd dan het bloot persoonläk regt,
uit een huurovereenkomst voortvloeijende, tot nu toe slechts
. voor eenige jaren verkrijgbaary
j De vrees, dat de arbeidskrachten tot exploitatie ontbreken
zou len, zonder welke het Europesche kapitaal magteloos is, wordt _
· door ons voor Midden Java-- den toestand elders hebben wij niet
te beoordeelen-niet gedeeld. Dat wh de bezwaren, die aan het
r verkrägen van arbeid verbonden zign, niet ligt tellen, blijkt uit
hetgeen wh daaromtrent in onze vroegere memorie hebben ge-
ld zegd. Echter is de ondervinding daar, om te bewäzen, dat voor
li ondernemingen, waar alleen veldarbeid wordt vereischt, waar niet
I als bg de suikerindustrie aanhoudende, geregelde arbeid een
V onmisbaar vereischte is, ondernemingen waarvan. het product op
l de wereldmarkt groote waarde heeft, die moeijelijkheden
' de Europesehe näverheid niet in hare ontwikkeling hebben belet.
Zeker is bet, dat de particuliere kollijondernemingen in deze
afdeeling, ­-nagenoeg de eenige cultuur waarvoor woeste gronden
. in exploitatie zün gebragt, -·- met enkele uitzonderingen, in
i gunstige omstandigheden verkeeren.
i lVaar van den arbeid sprake is, mag niet stilzwijgend worden
voorbijgegaan eene belemmering, in den regtstoestand gelegen,
Q welke eene gezonde verhouding tegenover haar van de Europe-
l sche industrie in den weg staat. Wlä bedoelen ­-- ook door
` de Kamers te Batavia en te Soerabaija wordt er op gewe-
il zen -·­ het gemis van waarborg voor den Europesehen on-
? dernemer, dat overeenkomsten met inlandsehe arbeiders zul-
` len worden nageleefd. Wiat baat het, dat door de voorge-
' stelde wet die overeenkomsten worden geregeld, zoo voor de
i nakoming daarvan geene zekerheid wordt gegeven? zeg-
` gen het de memorie van toelichting na ,,die de vrijheid wil,
F moet de vrijheid. durven vertrouwen? Maar vrijheid, zal zh niet
l
l
l