HomeAdressen uit Midden-Java, betreffende de cultuurwetPagina 8

JPEG (Deze pagina), 693.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 11.33 MB

i
wi ‘
Echter, om de inlandschemaatschappij te wekken uit den primi­
tieven toestand, waarin zij nog verkeert, is het, 111GG]J6`IlW:l, niet
genoeg een enkele der oorzaken, waardoor die bestendigd wordt, L
weg te nemen.
Een krachtige impulsie is er noodig, om tot den eersten stap
op den weg der vooruitgang te bewegen. Ophefling van alle
belemmeringen, voor zoover dit met handhaving der bestaande Q
orde geschieden kan, zal niet meer dan voldoende zün. De Ka- t'
mer van Soerabaya wijst er op, dat, waar thans op Java het
individueel grondbezit bestaat, geen invloed daarvan op den oeco-
nomischen toestand merkbaar is. Dit feit willen wd-­wij zijn niet j
. in de gelegenheid om het te constateren-·volgaarne aannemen. 2
leiden daaruit echter niet af, dat niet in individuiêlen eigen- j
dom een kiem tot ontwikkeling ook voor de inlandsche maat- i
sebappü zou gelegen zgn; maar dat die kiem, zal niet worden a
verstikt, in gunstige levensvoorwaarden moet worden geplaatst.
Wat volgens ons tot zoodanige hervorming der inlandsche
maatschappij, welke de productieve krachten van land en volk
door spontane werking tot grooter ontwikkeling zal brengen, ij
noodig is, hebben wh aan het einde onzer boven bedoelde memorie
in groote trekken aangestipt. l
Wel verre dat zoodanige hervorming Java voor de Europesche
industrie ontoegankelijk zoude maken, zal ze daarvoor steeds rui-
mer werkkring openen, daarin een kracbtigen steun kunnen vinden. la
betreuren het dan ook, dat aan den. invloed van Europesche `
kennis en kapitaal door het ingediende ontwerp, dat den Euro-
peaan vooreerst tot het verkrügen van eigendom en andere zake- E
lüke regten op den aan den inlander toegekenden grond onbe-
voegd verklaart, een groote belemmering in den weg is gelegd. 1
Rekenen wü over het geheel de aanhangige ontwerpwet ten C
eenen male onvoldoende, om een weldadige hervorming van Indiëïs 1
inheemsche maatsehappn te doen bereiken, wü waarderen het, $
dat daardoor de eerste grondslagen worden gelegd, wij vertrou- _
wen-en in meerdere maatregelen van den laatsten tüd vindt dit .
bevestiging-dat bij de regering het ernstige voornemen bestaat, ·
om naar dat doel te blüven streven.
l
l
l
i