HomeAdressen uit Midden-Java, betreffende de cultuurwetPagina 18

JPEG (Deze pagina), 737.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 11.33 MB

u
7
` I
I
I
I
[ 12 l _ I
Verbetering van den grond en van de fabrieken naar weten-
sehappelüke beginselen zün echter niet te verkrijgen, indien de
toekomst der suikerindustrie niet op hechten grondslag rust. En
die grondslag ontbreekt volgens meening van den. Samarangsehen
handel in het ter overweging aan uwe kamer aangeboden ont-
werp van wet.
Met hoeveel belangstelling ook geheel Middenalava heeft ken- .
i nis genomen, van dat ontwerp zoo belangrijk en van zoo diep
ingrijpenden aard, met leedwezen heeft men opgemerkt, dat de
hoofdvoorwaarde ontbreekt om de suikerindustrie uit haren tegen- 57
woordigen toestand op te heffen, namelijk de faculteit voor In- "
landers om hunne gronden aan Europeanen te verkoopen, of
liever, de bevoegdheid voor Europeanen om grond van het Gouver-
nement te koopen.
De Handelsvereeniging acht het onnoodig breedvoerig uiteen te
zetten hoe de bloei der suiker­industrie onvermijdelijk verbonden is aan
individueel grondbezit; z§ meent te kunnen volstaan 1net verwüzin g
naar de Memorie over de suiker-industrie in
de Gouvernements­residenties van Midden
J a v a door de kamer van Koophandel en Nüverheid te Samarang
in April 1865 aan den Gouverneur-Generaal aangeboden, en in ’
druk uitgegeven, met welke memorie de Haudelsvereeniging geheel E
instemt. j
Het is van algemeene bekendheid dat de suikeriabrieken in à
contract met het Gouvernement reeds sedert geruirnen tüd in een
moeüelijken toestand verkeercn. Die toestand zou onzes inziens j
door eene Enquête [die door den handel van Batavia gewenseht
wordt] noodeloos verlengd worden. Een dusdanig onderzoek is
I reeds in 1854 op last der regering gedaan, sedert dien tijd heeft
de suiker-industrie het onderwerp van talräke discussies in uwe
kamer uitgemaakt en zün een aantal geschriften en dagbladarti­ I
kelen verschenen, die een helder licht op de ijuestie moeten
werpen. I
De Handelsvereeniging van Samarang neemt derhalve de vrijheid
uwe kamer te verzoeken niet door eene Enquête de behandeling van
het bedoelde ontwerp van wet te vertragen en geeft tevens aan
uwe kamer in eerbiedige overweging om in het bedoelde ontwerp I.
j zoodanige bepalingen te doen opnemen, als kunnen strekken om Q
I