HomeAdressen uit Midden-Java, betreffende de cultuurwetPagina 17

JPEG (Deze pagina), 607.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 11.33 MB

i

1 rui
j ,4/cm
de Tweede Kamer der Staten­Generaal.
I De Handelsvereeniging te Samarang kennis genomen hebbende
van de Memorie door de Kamer van Koophandel en Nijverheid
l te dezer stede, aan de Indische regering gerigt, betreffende het
aan uwe kamer ter overweging aangeboden ontwerp van wet
tot vaststelling der grondslagen waarop onderne-
mingen van Landbouw en Nnverheid in Neder-
landsch-Indië kunnen worden gevestigd, neemt de
vrüheid aan uwe kamer te verklaren, dat aan die Memorie,
waarvan zü de eer heeft, uwer kamer hierbü een afschrift aan
te bieden, hare volle adhaesie schenkt.
Ligt in deze verklaring welligt iets buitengewoons, zij geschiedt
, op verzoek van den handel van Samarang, die zich tot behande-
j ling van dit onderwerp vereenigd hebbende, verklaard heeft niet
j te kunnen instemmen met de Memories der kamers van Koop-
handel en Nijverheid te Batavia en te Soerabaüa over hetzelfde
L onderwerp aan de Indische regering aangeboden.
# In die stukken toch wordt de bepaalde nieening uitgesproken,
j dat de suiker­industrie op Java slechts kan bloeijen onder de
magtige bescherming van het kultuurstelsel Deze meening is
de handel van Samarang niet toegedaan, en hij kan zich van
zün gevoelen ook niet laten afbrengen, door hetgeen de boven-
genoemde kamers daarvoor aangevoerd hebben.
Immers tot dus verre is niet voldaan aan de eerste voorwaarde
om het hoogstinogelijke product van de ruwe grondstof te ver-
krügen, waartoe het noodig is de lessen, die de ervaring en de
wetenschap aan de hand geven, in haren geheelen omvang toe te
passen. ontkennen ook, dat de fabrieken volgens alle eischen
der wetenschap ingerigt zijn, en tot staving dezer bewering wh-
zen wij op de fabrieken in Europa, die van haar ruw product,
eene grootere opbrengst verkrijgen, niettegenstaande de bekende
omstandigheid dat de beetwortel minder suikergehalte heeft dan
_ het riet.
l