HomeAdressen uit Midden-Java, betreffende de cultuurwetPagina 13

JPEG (Deze pagina), 652.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 11.33 MB

[ '7 l
1 te verkrijgen zgn. Het ontwerp van wet, de noodzakelgkheid
erkennende, ,,om aan de suikerfabriekanten regten te verzeke-
ren, die hen in staat stellen tege11 matige offers hunner zgds
i zich de noodige kapitalen te versel1afien," meent dat doel te be-
reiken door de toegestane regten te verklaren tot onroerend
goed door bestemming e11 die voor onderzetting vatbaar te maken.
Zal echter de geldschieter in die wettelijke lictic gerustheid vin- _
den? Wielke waarde zal hg hechten aan de zakelijke zekerheid,
welke een onderneming hem aanbiedt, zoo het lot Válll die onder-
neming zelf onzeker is?
Alleen in eigendom van grond is, wg herhalen het nogmaals,
‘ zekerheid voor de toekomst der vrije suikerindustrie te vinden.
In onze memorie vroegen wg, om tot die11 toestand te gera-
ken, voor den labriekant de bevoegdheid, om den henoodigden
grond van de inlandsche regthebbenden te koopen.
Daarbg gingen wg van de veronderstelling uit, dat tgdens de
transactie, die grond nog zooals tegenwoordig aan de dessa zou
toekomen.
Wordt echter de overgang van de suikerindustrie tot den
toestand, dien wg op het oog hebben, tot na den afloop
' der tegenwoordige contracten verdaagd, tegen welken tgd welligt
de grond in individueel eigendom zal zgn overgegaan, zoo reke-
{ nen wg het voor de ondernemers te bezwarend, om zich op dien
j voet den eigendom te verschatlen.
i Immers, terwijl elk in gewone omstandigheden eerst omtrent
den grond, voor eene onderneming benoodigd, contracteren zal, al-
vorens hg daaraan zgn kapitaal verbindt, zal hier de ondernemer
zich in de tegenovergestelde positie bevinden, wgl een kapitaal
van tonnen gouds ona1°`scl1eidelgk aan de11 grond is gehecht, ter-
wgl hg den grond, benoodigd om dat kapitaal vruchtbaar te
te maken, zich nog vcrschalien moet. Hg is dus, voor den prgs
daarvan geheel Ei la merci van de regtliebbeiiden, C11 dat vo Or
een uitgestrektheid van 1000 bouws van dikwcrf niet minder dan
1000 verschillende personen,·~volgens door ons genomen in-
formatiën, zal vermoedelijk het gemiddeld aandeel van ieder in-
4 landsche regthebbende op vele plaatsen minder dan een bouw
bedragen.-Bovendien, niet dan een zeer verbrokkeld perceel
i zal op die wijze worden verkregen.