HomeAdressen uit Midden-Java, betreffende de cultuurwetPagina 12

JPEG (Deze pagina), 709.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 11.33 MB

. E 6 l
Wellxe lasten de verpligting tot amortisatie binnen eenige i
jaren van een kapitaal van tonnen gouds de onderneming oplegt,
hoe daardoor alle vooruitgang, alle toepassing van uitvindingen
en verbeteringen, niet zonder voortdurende aanwending van ka-pi- i
taal mogelijk, wordt belemmerd, hebben wg in onze vroegere
memorie te uitvoerig aangetoond, valt te duidelijk in het oog,
dan dat wij daarbij op nieuw zouden stil staan.
In het tweede geval, jaarlgksche aanwijzing der voor den aan-
plant benoodigde gronden, rekenen wij ook tegenover een andere
actor der produetie c/rw ar/)r·/rl de omstandigheden der onderne- i
fming ongunstig. °Wg wezen er op in onze vroegere memorie,
dat in den bestaanden oeeonomisehen toestand van Java op ge- `
regelden, aanhoudenden arbeid niet valt te rekenen, zoo niet, in
de eerste plaats, in ruil daarvoor grond den arbeider kan wor-
den geboden. Alleen op die wgze kunnen de kosten van den
. arbeid binnen het bereik van het industriele fonds der onder-
neming worden gehouden. Voor de meeste ïabriekanten toch,
voor geheel Java in het algemeen, wg zeggen het den heer
rnkxsnx mtv ni; rrrrn na, is het lage arbeidsloon eene levens-
kwestie. Vel zal van de maatsehappelgke hervorming, welke de
Cultnurwet in verband tot latere maatregelen beoogt, eene wg- ”
ziging ook in het aanbod van arbeid aan de Europesehe industrie
het gevolg Niet dan allengs echter, niet dan na jaren zal l
zich de invloed daarvan doen gevoelen. Reeds nu daarop te l
rekenen, nu slechts een eerste stap tot die hervorming wordt t
gedaan, zou voorzeker voorbarig zgn. Bovendien, welke ook de
i toekomst zg, welke wg te geinoet gaan, steeds zal het een be-
zwaar roor de suikerindustrie blgven, dat zij slechts een deel van het i
jaar groote arbeidskraeliten behoeft, steeds zal middelen noodig heb-
ben, wil zij op vaste arbeiders rekenen, om hen gedurende den overi-
gen tgd gelegenheid tot vruelitdragenden arbeid te verseliaften. Zgn
aan de onderneming de voor den wisselbouw benoodigde gronden
verbonden, dan is in den afstand van de voor de suikereultuur
tgdelgk niet benoodigde nitgestrekilieidhet middel daartoe aan-
wezig.
Zgn alzoe de voorwaarden, waarin de suikerindustrie zal ge- ·
plaatst worden, hoogst ongunstig, zoo zal -­- mogt al het kapitaal
zich niet geheel terug trekken -­- dit niet dan tegen hooge renten V
l