HomeAdressen uit Midden-Java, betreffende de cultuurwetPagina 11

JPEG (Deze pagina), 668.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 11.33 MB

. [ 5 J
j aan gehecht door de vereeniging van Suikerfabriekanten in de
; residentie Passoeroean die den door ons verlangden toestand
j in hun eigen gewest op dc onderneming Kedawoeng hebben
waargenomen; in de erkenning door de recente memorie der
t Soerabaüasche kamer, dat op enkele grondeigendommen ,,de
p suikerindustrie met meer of minder gunstig resultaat wordt gedreven,"
bovenal in de lessen der toegepaste wetenschap, met reuzenschre­
p den vooruit gaande, welke aantoonen hoe groote verbetering én
· in kultuur én in fabrikatie door Europesche kennis en kapitaal nog
kan worden gebragt.
. Het mag bevreemding wekken, dat het ontwerp van cultuur-
i wet, dat eigendom als de kiem van ontwikkeling voor den in-
· landschen landbouw beschouwt, dat een zakelijk regt, én in duur
én in omvang den eigendom nabäkoinende, als noodzakelijken grond-
slag voor de Europesche landbouw en nnverheid aanneemt, juist
aan dien tak zoodanigen grondslag onthoudt, welke dien meer dan
eenige andere noodig heeft, welke meer dan eenige andere be-
schikking over aanzienlijke kapitalen vereischt, meer dan eenige
. andere, met het oog op de behoefte aan aanhoudenden en gere-
gelden arbeid. en dat op het tijdstip waarop de teelt der voe-
dingsmiddelen de meeste werkkrachten tot zich neemt, in den
' bestaanden oeconomischen toestand der inheemsche maatsehappü
Y moeüelijkheden ontmoet, meer dan eenige andere een dreigende
V, concurrentie heeft vol te houden, eene concurrentie, welke door
l het wetsontwerp zelf, blükens de memorie van toelichting, niet
ligt wordt geacht.
Na afloop der Gouvernements contracten zal voor de bestaan-
. de suikerondernemingen de volgende toestand worden geschapen:
Of zij zullen voor een tgdperk van twintig jaar beschikking
erlangen over een voldoende uitgcstrektheid grond, voor een aan-
plant van 400 bouws op 1000 bouws gesteld, welke gronden van
de bevolking zullen worden onteigend; of wel ieder jaar zullen
den fabriekant de voor den aanplant beschikbare gronden worden
aangewezen,
Behoeft het betoog in welke ongunstige omstandigheden in
beide alternatieven de industrie tegenover het kapitaal wordt
geplaatst?
j /*i Zie adres dd. 27 Mvcuiiier 1865 aan Zijne Excel!. den G. G. aangeboden.
l
[ .