HomeAdressen uit Midden-Java, betreffende de cultuurwetPagina 10

JPEG (Deze pagina), 739.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 11.33 MB

[ 4 l ,
in losbandigheid ontaarden, moet op regtszekerheid zün ge- i
grond. De regtspleging tegenover den inlander is thans zóó .
omslagtig, dat zg voor de meest voorkomende onderwerpen van i
geschil feitelijk nagenoeg met eene regtsweigering geläk staat,
veel oinslagtiger is dan die, welke in dergelüke zaken de 5
Europesche regtbanken wordt gevolgd. Hierin is verandering
-wenschel§k. i
Blükt uit onze voorafgaande beschouwingen, dat er veel in het
ingediende wetsontwerp voorkomt, dat ons de toekomst meer be- ·
moedigd zou doen te gemoet gaan, met een innig leedwezen
daarentegen moeten ons vereenigcn niet de Kamers van 4
Batavia en Soerabaga, waar die hare overtuiging uitspreken, dat door j
dat ontwerp de voor moederland en Kolonie thans meest gewig-
tige tak van industrie, die waaraan een groot deel van Indies
maatschappelhk kapitaal is toevertrouwd, waaraan zoovele belan-
gen verbonden zün, met ondergang wordt bedreigd.
Over den tegenwoordigen toestand der suikerindustrie, over
hare toekomst hebben wg in de meer bedoelde memorie onze
meening uiteengezet. Vliij hebben gewezen op de groote, steeds ,
i toenemende concurrentie, welke zij heeft vol te houden.
hebben opgesomd de verschillende belemmeringen, welke haar
beletten die hooge vlugt te nemen, welke elders vertoont.
hebben onze overtuiging uitgesproken, dat, hoe dreigend de
l concurrentie, echter, mits alle krachten worden ingespannen, Eu- i_
ropesche kennis en kapitaal, ook zonder beschikking over ver- `
pligten arbeid, daaraan het hoofd zouden kunnen bieden.
hebben de voorwaarden geschetst, de naar onze overtuiging on-
. misbare voorwaarden, waaronder die volle krachtsontwikkeling, g
welke voor haar wordt vereischt, mogeläk is.
Alleen op eigen grond, met afkoopbaarheid van heerendiensten
voor de arbeiders der onderneming, is, zeiden wg, ­-­ tenzü men
tot de consequente toepassing van de beginselen, waarop het
cultuurstelsel is opgetrokken, mogt terug keeren­- suikerindus- V
trie op Java bestaanbaar. e
De overtuiging, dat in die omstandigheden de toekomst der
suikerindustrie met gerustheid mag worden tegemoet gegaan,
door onze zusterinstelling te Soerabaüa niet gedeeld, is bij ons
onveranderd gebleven. Zü vond bevestiging in de adhaesie, daar-
t l
l