HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 733.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

E
de doodgeboren papieren kinderen aan te wijzen. En als
het éénmaal zóóver is, wat zal de criticus dan nog ach-
terna komen hinken? Hij werd dan zoo als de hoveling
bij Schiller; Em Boamoit ooo Vorgcslern, die Mode oom
oorigeizr Jahr.
Ter zake dan. Maar ik moet beginnen met U ongelük
te geven, althans te berispen: Gij schrijft mü >)’L‘07'072li­
>>t0aardz`gd te zijn over den toon en de strekking van het
>> verslag der Commissie van llapporteurs; het heeft U geër-
»gerd en bedroefd, dat een uitgelezen vijftal uit onze
>>Vertegenwoordigers zóó opzettelijk zich aankanten tegen
>> de beste bedoelingen van een` Minister, dat zij met blinde
npartijdigheid tegen hem vooringenomen, zelfs zijne verde-
>>diging niet willen hooren, en, hunne roeping geheel mis-
>>kennende, hunne rnedeleden niet verkiezen voor te lich-
>> ten omtrent de afzonderlijke bepalingen van het ontwerp
>> en mogelijke amendementen , blijkbaar met de bedoeling om
»hun voorstel (absolute verwerping) op te dringen. Zulke
>> vruchten onzer parlementaire instellingen doen U soms ern-
>> stig twijfelen aan de geheele Errungeïzsclmftevr van 184S."
W`el lieve vriend! is de geest van Timon den menschen-
hater in U gevaren, die niets dan kwaad in de menschen
zag, omdat hij züne overdrevene verwachtingen omtrent
hunne deugden bedrogen vond? Ik dacht dat gü betere
vorderingen hadt gemaakt in het M1`! C'22?·I'(l7'li der oude wij- l
zen, om zoo gereed met uwe verwondering, ergernis en
verontwaardiging te zijn. ’t Spreekt immers van zelf, dat
met de beste instellingen der wereld altjjd het een of ander
niet in den haak is. Inzonderheid in ons land en in onzen r
tijd kan het immers niet missen of uit den nieuwen rok
van liberale snede, komt bg den een en ander nog wel
der oude vossenstaart uitkijken, uit den tijd van het be- j
houd of der landsvaderlükheidg reactionnaire terugwenseh
van hetgeen in der tijd onder algemeene toejuiching werd
afgeschaft, halt zich in het kleed van rondborstige, regt-