HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 71

JPEG (Deze pagina), 443.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

* "M I'
Bij de Uitgevers dezes zgn mede verschenen
1 ’ en verlïrijgbaar:
DE GESCHIEDENIS DER STAATHUISHOUDKUNDE, van
__ de vroegste tijden tot heden, door Mr. J. A. IIIOLSTJZK, Qu
druk ................. _[' 2.40.
DE GEONDWET, omschreven (inzonderheid voor Nietdiegts-
geleerden), door Mr. 31. Iïnesriurrrm. .... ~ 1.75.
DENKEEELDEN OIITILENT EENE WETTELIJKE iläEGli-
LING VAN HET ;.RIIWEZEN IN NEDERLAND. voor-
gedragen door Mr. II.I’. Trnmmx. Mr. J. Iixzmisiusniivxz.
en Mr. J. VV`. TYDEMAN. ......,.. ww 2.60.
HET ONTIYEIIP VAN WET OP HET .1ä).ll3liSTlJlJl·l7-N
1851, beschouwd door de Schrijvers der ‘·Denl<beelden om- I
trent eene wettelijke regeling van het -I1`1LlV»(*ZGlI in Neder-
la.nd” ......... . ....... «» -.00.
GED;.CII.'I`EN OVEE DE NOOD7Z,XI§ELI.llKIIEII) EN NUT-
‘ TIGIIEID TAN irLGEIlEE)C .l{3lI§liSTU(IIl; niet
aanwijzing van heilzame middelen tegen den voortgang der
Armoede, door Dr. E II. L. Do2:ci<rni1.u:x. Het een brief
aan den Schrijver van Prof Ii. IV. TYDiïJLiN. . . «« -.60.
DE NEDERLANDSCIIE IYET OIï.TIäENT Iä<)El)ELS()IIEI-
DINGEN, niet aanteekeningen en de voornziziniste regterlijke
uitsprzilcen over dit onderwerp, benevens forinulieren van No-
tariële akten van scheiding, door W. Iïoeevmnr. . N 1.90.