HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 66

JPEG (Deze pagina), 544.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

w
1 57
i Vergelüken nu eens de bezoldigingen onzer regter­
· lijke magt met die van België, waar wü een weinig grooter
bevolking met bijna gelijke criminaliteit, ongeveer dezelfde
E Prooesorde (behalve de jury, die nog al wat geregtskosten
veroorzaakt) en dezelfde moeurs _y'udz'cz'aires aantrellen.
Velgen.; de meermalen genoemde wetten van 4 Augus-
tus 1832 heeft Belge:
1. lien Hoi van Cassatie bestaande uit; j
i 1 President niet een traotement van. fos. 14,000 l
’ * 2 Viceïlresidenten, ieder fes. 11,000. » 22,00)
16 Raadsheeren » » 0,000. » 144,000
1 Procureur-Generaal .... . . » 1ê_000
L 2 Advooeteyüeneraal, iedorfs. $5,00), » 18,000
1 Grlfüer'. ......... >> 5,000
‘ 2 Comrnicsen-Gri.lIers, ieder f`o2.3000. » (3,000
Fos. 223,000
11. Hoven van appel:
Te Brussel: 1 Prrsident ...... {cs. 9,000
2 Vice-Presidente:1 , ieder
f fcs. 0,300. ...... » 12.600 ‘
18 B.aadsl1eore.z, ieder fo;.
5,000. ...... >> 90,000
t«' 1 l’r0ou1·enr­Gener.zaï. . . >> 9,000 i
e 2 Advooaten­Gei1ei·;1al,ieder
G,04)0. ...... » 12,000
2 Substituten Advocaat-Ge
normal, iodex 3,500. . » 7,000
i 1 Gri Y Cr. ...... 2> 4.000
2 C01n1nicson­Gri1`üe·s, ie-
der fee. 2,530 .... » 5,000
. ï`os. 1%,60)
Te Luik, alles even als te Brussel. . » 143,000
j Te Gend 3 Raadslieeren en 1 Advocaat-
i Generaal minder. dus Fos. 21,000. » 127,000
i Fos. 424,800
Trr1n.sp0ri0rr» Fos. $#7.800
E