HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 65

JPEG (Deze pagina), 705.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

t
56 0
Per transport j 100,500 f 304,600 L
9 Hegters minder aan de Regthanken lg
3•= klasse, ieder een. ..... » 11,700
Te zamen. 112,200. i
Zoodat de kosten der Ilegtbanken gezamenlijk
Worden. .............. >> 468,300 `
Op de tegenwoordige traetementen der Kanton-
regters en Grilliers à f 150,450, behoeft geene i
_ vernieerdering te vallen , want hun Werk wordt T
verligt door de kantonnale commissarissen. Stel MA
dat men daarvan 50 noodig heeft (gemiddeld één
per 3 kantons) gemiddeld met f 800 bezoldigd, ;
maalct f 40,000, Waardoor de jaarwedden voor
de lzantongeregten worden ........ » 190,450
Die der regterlijke magt te zamen f 963,350
dus f 7000 goedlrooper, dan volgens het voorstel der Com-
missie. llïeent dat il; het verschil, in de uitbreiding of
inlcrimping der verpligte instructie gelegen, overdrijf, en
stelt die overdrijving op 50 p¥Ct., dan zal de balans
ruim f`40,000 in °t voordeel der Commissie overslaan. Maar
_ ook dan moet in rekening gebragt worden dat het minis-
terieele voorstel minder waehtgelden vereiseht. llet stelt
buiten betrelrlling door de suppressie van G 1`C3'i.l‘)E1lllECl1 48 F
personen met f62,á@00 traetement en door die van 7 lloven r
92 personen met eirea léS,000 traetement, waarover '
wachtgelden zullen moeten betaald worden, voor zoover L
A niet door de uitbreiding der regtbanken geplaatst Worden. ?
Groot is in beide gevallen de bezuiniging niet; maar l
ik geloof toch, dat er niets van belang meer te verlrrijgen l
zal znn, tenzg men er geheel radicaal durfde inlialclzen en
veel meerdere vverlezaaznlzeden van ieder lid der regterlijlïe 0
magt vergen voor dezelide belooning, of wel eenige weinige g
hoog bezoldigde rondgaande regters aanstelde, zoo als in i
Groot-Britannie. lilaar daarvan komt toch niets in ons ¤
land, waar men aan de locale regtspraalc gehecht is, en
gewoon de zaken op zgn gemak af te doen,
l
. l