HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 64

JPEG (Deze pagina), 657.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

55 _
‘ zienlijke bedrag van waehtgelden, dat in den eersten tijd
‘ moet worden uitbetaald. Het personeel der gesupprimeerde
regtbanken bedraagt 48 personen metf 62,402 traetement,
1 dat der gesupprimeerde Hoven bedraagt 160 personen met
f 371,600 tractement, is te zamen 208 personen 1net
f 434,000 tractement. Zoo van dezen de helft kan ge~
plaatst worden zal het wel zijn; stellig zal men over meer
dan 2 tonnen aan jaarwedden, wachtgeld te betalen hebben.
Zien wij thans, hoeveel verschil het maakt, wanneer het
zj stelsel der ltegering wordt gevolgd:
l De Hooge Raad krijgt geene vermeerdering van
werkzaamheden, dan alleen eenige meerdere
eassatiezaken van militaire arresten, hetwelk
geen meerder personeel noodig maakt, hij kost
l dus even als thans (zoo er 14 raadsheeren zijn). f 107,000
Vier hoven kosten, naar den maatstaf van die
van Noord- en Zuid­Holland, ieder f 49,900 ,
te zamen .............. i » 197,600
28 Begtbanken kosten, naar den maatstaf van
- zoo even , f 580,500. - Maar door de afschaffing
der verpligte instructie in de groote meerder-
heid der strafzaken, vervalt de versterking der
parketten, en der grirliën bij alle de regtban-
j ken, behalve de drie groote, en kan ook de
J vergrooting van het aantal leden worden be-
` perkt. Dit maakt een verschil:
Wegens de parketten van 25 Regtb. f 38,500
» >> Griflïën » 25 >> >> 19,200
3 Subst.-Olïle. minder te Amsterdam,
Rotterdam en ’s Gravenhage. . . . » 6,000
6 ltegters minder aan deze Ptegtbanken ‘
ieder twee. ......... » 12,000
8 Itegters minder aan 8 Itegtbanken,
IG klasse, ieder een ..... . » 12,800
8 Ptegters minder aan 8 Begtbanken .
2* klasse, ieder een. ..... » 12,000
Transporfere f100,500 f 304,600 V